نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

زنان سرپرست خانوار، زنانی هستند که در غیاب حضور یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده و تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار را برعهده دارند. هدف این مقاله بررسی رویکرد ایران پس از انقلاب و پادشاهی سوئد به زنان سرپرست خانوار، سیاست‌ها و نقطه نظرات سیاستگذاران دو کشور به این گروه از زنان و در نهایت ارائه راهکارها برای دست اندرکاران ایرانی است. سئوال اصلی این پژوهش این است که سیاستگذاری ایران پس از انقلاب و پادشاهی سوئد در قبال زنان سرپرست خانوار مبتنی بر چه الگویی است؟ فرضیه‌ای که در پاسخ می‌آید این است که رویکرد دو کشور اگرچه از نظر کمی و اعطای حقوق و مزایا دارای تفاوت‌هایی به معنی برتری سوئد در این زمینه است اما مبتنی بر ابعاد حمایتی و رفع فقر بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دو کشور بر سیاست رفع فقر، حمایت از کودکان این دسته از زنان و در مجموع جنبه‌های اقتصادی متمرکز شده‌اند. با این حال ایران بیش از سوئد دارای تعدد نهادی حمایت از زنان سرپرست خانوار توسط نهادهای مختلف همچون کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری و ... در این زمینه و دارای منابع مختلف حقوقی در پشتیبانی از این دسته از زنان می‌باشد. این امر ضمن اینکه یک مزیت به حساب می‌آید نشانگر همپوشانی و تداخل سیاست‌ها نیز می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological investigation of the decision towards female heads of the household (case study: Iran after the revolution and Sweden)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Totunchi 1
  • Vahid Ranjbar Heydari 2

1 PHD ofof International Relations, Gilan University,

2 Assistant Professor of International Relations, Department of Political Science and International Relations, Imam Khomeini International University (RA)- Qazvin

چکیده [English]

Female Headed Households are women who, in the absence of the presence or support of an adult man, are in charge of taking care of the family and providing material and spiritual sustenance for themselves and the members of the household. The purpose of this article is to examine the approach of Iran after the revolution and the Kingdom of Sweden to Female Headed Households the policies and viewpoints of the policy makers of the two countries to this group of women and finally to provide solutions for Iranian stakeholders. The main question of this research is, what model is the policy-making of Iran after the revolution and the Kingdom of Sweden towards female heads of the household based on? The hypothesis that comes in the answer is that the approach of the two countries, although there are differences in terms of quantity and the granting of rights and benefits - which means Sweden's superiority in this field - but it was based on the dimensions of protection and poverty alleviation. The results of the research show that the two countries are focused on poverty alleviation policy, supporting the children of this group of women and overall economic aspects. However, Iran has more institutions than Sweden - support for women heads of households by various institutions such as the relief committee, welfare, municipality, etc. - in this field and has various legal resources to support this category of women. While this is considered an advantage,

کلیدواژه‌ها [English]

  • female heads of household
  • Iran
  • Sweden
  • poverty
  • policy making