آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 238
تعداد پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش 96

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 147
تعداد مشاهده مقاله 20184
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 40 %