آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 318
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 138

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 172
تعداد مشاهده مقاله 33023
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
درصد پذیرش 38 %