آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 168
تعداد پذیرش 72
تعداد عدم پذیرش 67

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 124
تعداد مشاهده مقاله 11149
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 43 %