فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی موفق به کسب درجه اعتبار علمی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.


نشریه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی برپایه مجوز شماره 13993-1400 مورخ 1401/3/23 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به ورود در فرایند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی شده است. نشریه برمبنای ماده 2 آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 9 اردیبهشت 1398) به صورت فصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را با هدف گسترش ارتباطات علمی، تولید علم، ترویج یافته های پژوهشی منتشر می کند.

اولین شماره منتشر شده از بهار 1399 بوده که تاکنون بصورت فصلنامه 12 شماره از آن منتشر شده است.

ترتیب انتشار: فصلنامه