داوران فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی در سال 1400

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر خلیل الله سردارنیا: استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر محسن دیانت: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران غرب

دکتر قاسم ترابی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (لینک پابلونز)

دکتر سروش امیری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (لینک پابلونز)

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر جواد کیانی: عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علیرضا رضایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر علی باقری دولت آبادی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

دکتر نوراله قیصری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر سید مصطفی ابطحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر تورج رحمانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دکتر علی جدیدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

دکتر امیرعلی کتابی: دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه تهران

دکتر سوناز نصیری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه

دکتر محمد صادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلاممی واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

 

داوران فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی در سال 1401

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر محسن دیانت: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران غرب

دکتر قاسم ترابی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (لینک پابلونز)

دکتر سروش امیری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (لینک پابلونز)

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر جواد کیانی: عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علیرضا رضایی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر نوراله قیصری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر سید مصطفی ابطحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر تورج رحمانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دکتر علی جدیدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

دکتر امیرعلی کتابی: دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشکده معارف و اندیشه دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه تهران

دکتر سوناز نصیری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

دکتر لیلا سنگی: استادیار علوم سیاسی جهاد دانشگاهی

دکتر حسینعلی مهرنیا: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه

دکتر محمد صادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلاممی واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)