نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هویت یکی از عواملی است که همواره در روابط ایران و عربستان سعودی تأثیرگذار بوده است. ولیکن پیروزی انقلاب اسلامی این عامل را برجسته تر نمود. بویژه اینکه انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی با تأکید بر عامل تشیع است. هویتی که در تعارض با هویت اسلامی-عربی سعودی ها با تأکید بر وهابیت قرار دارد. افزون بر این هویت سیاسی سعودی ها در نزدیکی و اتحاد با غرب تعریف شده ولیکن هویت ایرانی با اتحاد جهان اسلام و در تعارض با غرب معرفی می شود. لذا این سوال اصلی به ذهن متبادر می شود که هویت های سیاسی -اجتماعی متفاوت چه پیامدهایی بر روابط ایران و عربستان سعودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که هویت های سیاسی-اجتماعی متفاوت تحت تأثیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران با محوریت آموزه های مذهب شیعه در مقابله با نظام سلطه و تلاش برای فرهنگ مقاومت و عربستان سعودی با محوریت تفکر وهابیت در همکاری با نظام سلطه و در تقابل با فرهنگ مقاومت اسلامی موجب اتخاذ سیاست های تقابل گرایانه دو طرف در روابط دوجانبه، بحران های منطقه ای و رقابت های بین المللی شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز اسنادی-کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of the identity factor on the relations between Iran and Saudi Arabia after the victory of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Majid Abbasi 1
  • Nasrollah Askary 2

1 Associate Professor of International Relations,, Allameh Tabataba'I University

2 Phd student of international relations, Allameh Tabataba 'i University

چکیده [English]

Identity is one of the factors that has always been influential in the relations between Iran and Saudi Arabia. But the victory of the Islamic revolution made this factor more prominent. Especially, the Islamic revolution of Iran is based on the Islamic-Iranian identity with an emphasis on the Shiite factor. An identity that is in conflict with the Islamic-Arabic identity of the Saudis with an emphasis on Wahhabism. In addition, the political identity of the Saudis is defined in closeness and unity with the West, but the Iranian identity is introduced with the unity of the Islamic world and in conflict with the West. Therefore, the question is raised, what are the consequences of the different political-social identities on the relations between Iran and Saudi Arabia after the victory of the Islamic Revolution? The findings of the research indicate that different political and social identities are influenced by the ideology of the Islamic Revolution of Iran, centered on the Shiite religion in confronting the domination system and striving for a culture of resistance, and Saudi Arabia, centered on Wahhabi thinking, in cooperation with the domination system and in opposition to The culture of Islamic resistance has led to the adoption of confrontational policies by both sides in bilateral relations, regional crises and international competitions. The research method of this article is descriptive-analytical and the data collection tool is library-documentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • political sociology
  • identity
  • constructivism
  • Shia
  • Wahhabism