نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

الگوی نظام سیاسی در هر جامعه همواره تحت تأثیر باورها و ارزش­های آن جامعه قرار دارد. این موضوع در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357، شکل برجسته­تری به خود گرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر با مورد مطالعه جامعه دانشجویان رشته­های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه شیراز، درصدد بررسی تأثیر باورها و ارزش­های مذهبی بر شکل­گیری و تحقق الگوی مردمسالاری دینی می­باشد. براساس فرمول کوکران تعداد 332 نفر بعنوان حجم نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند و به روش t تک نمونه­ای مورد تحلیل قرار گرفته­اند. یافته ها نشان می­دهد تحقق الگوی مردمسالاری دینی تحت تأثیر نگرش مردم جامعه ایران نسبت به مؤلفه ­های این الگو قرار دارد. همچنین از منظر دیپلماسی عمومی، تحقق الگوی مردمسالاری دینی به منزله پذیرش شکل متمایزی از اداره جامعه است که می­تواند عاملی برای گسترش اندیشه انقلاب اسلامی نیز تلقی شود. از این منظر، صدور الگوی مردمسالاری دینی به منزله صدور ارزشهای انقلاب اسلامی در مرحله جدید انقلاب اسلامی است. استدلال دیگری که مطرح است اینکه پیوند دین و ارزشهای سیاسی توسط انقلاب اسلامی، الگوی خاص و متمایزی است که به طور واضح، نفی تبلیغ الگوی سکولاریسم از یک طرف و نفی ناکارآمد نشان نقش دین در اداره جوامع اسلامی از طرف دیگر است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of religious ideas and beliefs on the realization of religious democracy emanating from the Islamic Revolution of Iran and its export to Muslim countries.

نویسندگان [English]

  • sayed hassan mosavi amjad 1
  • ghaffar Zarei 2
  • Amin revanbod 2

1 PhD student in Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.

چکیده [English]

The model of the political system in any society is always influenced by the beliefs and values of that society. This issue has taken a more prominent form in Iranian society after the Islamic revolution of 1357.with the study of the community of humanities students of the Islamic Azad University of Shiraz University, aims to investigate the influence of religious beliefs and values on the formation and realization of the model of religious democracy. Based on Cochran's formula, 332 people were selected as the sample size by simple random sampling method and were analyzed by t-test method. The findings show that the realization of the model of religious democracy is influenced by the attitude of the people of the Iranian society towards the components of this model. the realization of the model of religious democracy means the acceptance of a distinct form of society administration, which can also be considered as a factor for the expansion of the Islamic Revolution. From this point of view, issuing the model of religious democracy means issuing the values of the Islamic Revolution in the new stage of the Islamic Revolution. Another argument is that the link between religion and political values by the Islamic revolution is a special and distinct model, which is clearly a negation of the propagation of the model of secularism on the one hand and an ineffective negation of the role of religion in the administration of Islamic societies on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious ideas and beliefs
  • religious democracy
  • Islamic revolution
  • Muslim countries