نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش سیاسی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکتری جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز می باشد. روش پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز می‌باشند که 302 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار صوری، که به کارشناسان مورد نظر که اساتید بخش جامعه‌شناسی می‌باشند عرضه شد، که نظر آنان مبتنی بر تأیید اعتبار پرسشنامه‌ها بوده است. برای تعیین پایایی، از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین نگرش دانشجویان به مشارکت سیاسی در سطح پایینی می‌باشد. یافته‌های تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد رابطه مشارکت سیاسی دانشجویان با دینداری ، اعتماد سیاسی، هویت ملی و مراودت با دوستان در فضای مجازی مثبت، قوی و معنادار می باشد. در بین متغیرهای جمعیتی رابطه جنسیت، تأهل و رشته تحصیلی با مشارکت سیاسی معنادار، مثبت و قوی است. تبیین مشارکت سیاسی در حالت کلی، بر حسب مجموع متغیر های مستقل، بیانگر آن است که دینداری(234/0)، مراودت با دوستان در فضای مجازی(226/0)، هویت ملی(125/0) و تأهل(099/0) به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های مشارکت سیاسی هستند و قادرند 48 درصد از تغییرات واریانس مشارکت سیاسی دانشجویان را تبیین نمایند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Sociological Study of Students' Attitude towards Political Participation and Socio-cultural Factors Affecting it in the Islamic Republic of Iran (Case Study: Students Under Support of the Imam Khomeini Relief Committee in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Saeed Atofat Shoar 1
  • ali shojaeifard 2
  • alireza khodami 3

1 PhD student in sociology, political orientation, Department of Sociology, Islamic Azad University, Jahrom branch.

2 Ph.D. in Entrepreneurship, Associate Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 PhD in Sociology, Department of Sociology, Islamic Azad University, Jahrom Branch

چکیده [English]

The research aims at investigating socio-cultural factors affecting the political participation of students under the support of the Imam Khomeini Relief Committee in Shiraz. The research method is survey. The statistical population includes all the students under the support of the Committee in Shiraz, 302 of whom were selected as a sample using a systematic sampling method. The research tool is a questionnaire, which was presented to the experts who are professors of the sociology department to determine its validity using the face validity method, whose opinion was based on confirming the validity of the questionnaires. In order to determine reliability, the internal consistency method using Cronbach's alpha method has been used. The descriptive results of the research reveal that the average attitude of students towards political participation is at a low level. The analytical findings of the research indicate that the relationship between students' political participation and religiosity, political trust, national identity and communication with friends in virtual space is positive, strong and meaningful. Among the demographic variables, the relationship between gender, marital status and field of study with political participation is significant, positive and strong. The explanation of political participation in the general state, according to the total of independent variables, shows that religiosity (0.234), communication with friends in virtual space (0.226), national identity (0.125) and marriage (0.099) ) are respectively the strongest predictors of political participation and can explain 48% of the changes in the variance of students' political participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Imam Khomeini Relief Committee
  • political trust
  • Cyber Space
  • Shiraz