نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 مربی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه معارف ،؛دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله تبیین جامعه شناختی از بحران‌های دولت‌های منطقه‌ای و تأثیر آن‌ بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه تبیین جامعه شناختی با استفاده از نظریات لوسین پای و ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی می‌باشد.سوال اساسی پژوهش حاضر این است:از منظر نظریه لوسین پای بحرانهای شش گانه دولتهای شکننده چه تاثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که دولت‌های شکننده منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان و سوریه هر کدام به نوعی در بحران‌های مدنظر لوسین‌پای غوطه‌ور شده‌ و ظرفیت و توانایی آن‌ها در مسیر حل این بحران‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده که این مسئله نگرانی‌ها و پیامدهای امنیتی برای منافع ایران همراه داشته است. زمینه‌سازی برای حضور قدرت‌های بیگانه در این کشورها و تهدیدات امنیتی ناشی از این حضور برای جمهوری اسلامی؛ ظهور تروریسم و ناآرامی در مرزهای ایران؛ ظهور گروه‌های تکفیری سلفی وتلاش در جهت تضعیف جبهه مقاومت از جمله پیامدهای امنیتی این دولت‌های شکننده برای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به طور کلی می‌توان اشاره کرد این بحران‌ها بیشتر از آنکه ریشه داخلی داشته باشند منشأ بیرونی و خارجی دارند بدین معنا که کشورهای منطقه‌ای و بویژه قدرت‌های غربی و در رأس آن‌ها امریکا تلاش دارند تا با بحران‌سازی و تشدید بحران در کشورهای شکننده، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the national security of the Islamic Republic of Iran in the West Asia region with an emphasis on Lucien Pai's theory of crises

نویسندگان [English]

  • zahra korani 1
  • mohammadreza ghanbari 2
  • mohsen nasresfahani 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Instructor, Faculty Member, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Payam Noor University Tehran Iran

چکیده [English]

The main goal of this article is the sociological explanation of the crises of regional governments and its effect on the national security of the Islamic Republic of Iran. The research method in this study is sociological explanation using Lucien Pai's theories and information gathering tools from library and internet sources. The basic question of the current research is: From the perspective of Lucien Pai's theory, what effect does the six crises of fragile states have on Iran's national security? The results of the research show that the regional fragile states such as Iraq, Afghanistan and Syria are somehow immersed in the crises considered by Lucinpai and their capacity and ability to solve these crises has greatly decreased, which is a matter of security concerns and consequences for Iran's interests. accompanied laying the groundwork for the presence of foreign powers in these countries and the security threats caused by this presence for the Islamic Republic; The emergence of terrorism and unrest in Iran's borders; The emergence of Salafist takfiri groups and efforts to weaken the resistance front are among the security consequences of these fragile governments for the Islamic Republic of Iran. In general, it can be pointed out that these crises have external and foreign origins rather than having internal roots, which means that the regional countries, especially the America at the head of them, are trying to create a crisis and intensify the crisis in fragile countries, the national security of the Islamic Republic. to threaten Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National security
  • fragile state
  • crisis
  • Islamic Republic
  • Lucien Pai