نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مردمسالاری دینی نظریه ای سیاسی بر اساس دو مبنای خدا و مردم است، اما در عین حال تئوکراسی و یا دموکراسی نیست. حاکمان در تئوکراسی منصوب خدا تلقی می شوند، قانون او را اجرا می کنند و فقط در برابر او پاسخگو هستند، در حالی که در دموکراسی طبق خواست اکثریت مردم اداره می شود. سوال اصلی پژوهش این است که خدا و مردم در نظام مردم سالاری دینی بر پایه اصول قانون اساسی چه جایگاهی دارند؟ در پاسخ با رویکرد توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای داده ها و مستندات جمع آوری و تحلیل می شود. طبق دستاوردهای این پژوهش، بر پایه اصول قانون اساسی مردمسالاری دینی بر هر دو پایه خدا و مردم استوار است، اراده سیاسی مردم در طول حاکمیت مطلق خدا تعریف شده و قوانین خدا به انتخاب اکثریت مردم چارچوب نظامی سیاسی را تشکیل داده است و در آن مردم از طرف خدا بر سرنوشت خود حاکمند و مسؤلین هم در برابر مردم و هم در برابر خدا پاسخگو هستند، مصالح و منافع مردم با مقاصد الهی شریعت همسو است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of God and People in religious democracy based on the principles of the constitution

نویسنده [English]

  • Seyed MohammadReza Mahmoudpanahi

 Member of the official faculty of the Department of Political Science and Islamic Studies

چکیده [English]

Religious democracy is a political theory based on the two principles of God and people, but at the same time it is not theocracy or democracy. Rulers in a theocracy are considered to be appointed by God, enforce His law, and answerable only to Him, while in a democracy they rule according to the will of the majority of the people. The main research question is, what is the position of God and people in the religious democratic system based on the principles of the constitution? In response, data and documents are collected and analyzed with a descriptive-analytical approach and library tools. According to the results of this research, based on the principles of the constitution, religious democracy is based on both the foundation of God and the people, the political will of the people is defined during the absolute sovereignty of God, and the laws of God, chosen by the majority of the people, form the framework of the political system, and in that people They are in control of their destiny on behalf of God, and those in charge are accountable both to the people and to God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God
  • people
  • theocracy
  • democracy
  • constitution
  • religious democracy
احمد  نقیب زاده(1380). درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سمت.
‏‫احمدی، ‌سید‌محسن؛ صالحی‌نجف‌آبادی، ‌عباس؛ و ترابی، ‌قاسم.(۱۳۹۸). مفهوم دموکراسی و آزادی در حکومت اسلامی از دیدگاه مصباح یزدی و عبدالکریم سروش. علوم سیاسی، 15(48)، 65-82.
‏‫الیاسی، ‌مرتضی(۱۳۹۵). نقد و بررسی تئوکراسی. اندیشه‌های حقوق عمومی، 6(9)، 23-38.
امام خمینی(1369). صحیفة نور، ج 1، تهران، انتشارات سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی.
امام خمینی(1369). صحیفة نور، ج 21، تهران، انتشارات سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی.
امام خمینی(1369). صحیفة نور، ج 6، تهران، انتشارات سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی.
امیدی، مهدی(1397). ظرفیت سنجی مردم‌سالاری دینی برای تحقق تمدن نوین اسلامی، تمدن نوین اسلامی در آینه تقریب، 1(1)، 5-36.‎
آشوری، داریوش(1378). دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات مروارید.
پروین، خیراله؛ افکارسرند، حمید؛ درویش، متولی میثم(1391). حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات، حکومت اسلامی، 17(4)، 109-132.
تسلیمی، محمدسعید(1379). جستجوی مبانی هنجاری پیرامون تلفیق تئوکراسی با دموکراسی در سیره امام خمینی (ره)، علوم انسانی، 8(1)، 25-31.‎
‏‫جمالزاده، ‌ناصر؛ و حسنی‌تبار، ‌محمد(۱۳۹۷). قدرت معنوی در انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره). پژوهشنامه انقلاب اسلامی، جلد 27، شماره 8، 1-17.
‏‫حیدری، ‌احمد(۱۳۸۳). مردمسالاری دینی از دیدگاه شهید مطهری. حکومت اسلامی، جلد 31، شماره 9، 222-238.
‏‫خسروپناه، ‌عبدالحسین(۱۳۸۱). یازده پرسش درباره دموکراسی. مکاتبه و اندیشه، 4(12)، 101-122.
خسروی،‌ حسن(1398). حقوق اساسی 2، تهران: دانشگاه پیام نور.
‏‫خواجه‌سروی، ‌غلامرضا(۱۳۹۵). بررسی مقایسه ای مردم سالاری دینی در نگاه آیت الله خامنه‌ای وآیت الله شمس الدین. پژوهش های راهبردی سیاست، 5(17)، 9-37.
دبیرنیا، علیرضا؛ طیبه، اسدآبادی(1395). حاکمیّت مردم در اندیشه سیاسی غرب و اسلام؛ «نظام دموکراتیک» و «نظام مبتنی بر شریعت مقدس در قانون اساسی ایران، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 3(3)، 25-50.‎
دوُلف، استیون؛ پَک کو، دیدایر(2019). محدود ساختن حقوق بشر به دلایل مذهبی: بنیاد و مرزها؛ چشم‌اندازی از دادگاه حقوق بشر اروپا. حقوق‌بشر، 14(2)، 49-58.‎
‏‫رحیمی، ‌غلامرضا(۱۳۹۴). بررسی تطبیقی حقوق دولت بر ملت در نظام سیاسی اسلام و نظام لیبرال دموکراسی. مطالعات انقلاب اسلامی، 12(41)، 189-210.
‏‫شجاعی‌زند، ‌علی‌رضا(۱۳۹۴). رویارویی اسلام و لیبرالیسم در روی آوری به دموکراسی. راهبرد، 24(77)، 243-274.
‏‫کریمی‌والا، ‌محمد‌رضا(۱۳۹۰). جستار اسلامی بر جوهره حاکمیت الهی در اندیشه سیاسی غرب. حکومت اسلامی، 16(59)، 89-110.
‏‫کعبی، ‌عباس(۱۳۸۲). مردم سالاری دینی؛ جمهوریت و اسلامیت. ضمیمه خردنامه همشهری، 10(1)، 5-6.
محمدی، منوچهر(1380). مردم سالاری دینی درنظام جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 54، 137-158.
مطهری؛ مرتضی(1389). مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهرى؛ج 16، تهران، انتشارات صدرا.
مطهری؛ مرتضی(1389). مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهرى؛ج 24، تهران، انتشارات صدرا.
‏‫ملایی‌توانی، ‌علیرضا(۱۳۹۷). از دموکراسی به تئوکراسی: علل و فرایندهای داخلی چرخش گفتمان سیاسی از دموکراسی خواهی به حکومت دینی. تاریخ ایران، 11(2)، 171-198.
هلد،‌ دیوید(1369). مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: روشنگران.
Al-Atawneh, M. (2009). Is Saudi Arabia a theocracy? Religion and governance in contemporary Saudi Arabia. Middle Eastern Studies45(5), 721-737.
Cosgel, M. M., & Miceli, T. J. (2013). Theocracy (No. 2013-29).
Cunningham, F. (2005). The Conflicting Truths of Religion and Democracy. Social Philosophy Today21, 65-80.
Demirel, S. (1997). The compatibility of Islam, democracy and secularism. Perceptions: Journal of International Affairs2(2).
Diara, B., & Uroko, F. (2020). Socio-religious implications of the bond between democracy and theocracy in Nigeria. HTS Theological Studies76(1), 1-8.
Gaay Fortman, B. D. (2008). Theocracy, democracy and secularization: is there room for compromise?. Sociological Analysis2, 57-68.
Kuru, A. T. (2009). A research note on Islam, democracy, and secularism. Insight Turkey, 29-40.
Matsunaga, Y. (2007). Mohsen Kadivar, an advocate of postrevivalist Islam in Iran. British Journal of Middle Eastern Studies34(3), 317-329.
Mishra, S. (2008). Islam and democracy: Comparing post-9/11 representations in the US prestige press in the Turkish, Iraqi, and Iranian contexts. Journal of Communication Inquiry32(2), 155-178.
Nasr, S. V. R. (2005). The Rise of" Muslim Democracy". Journal of Democracy16(2), 13-27.
Pettit, P. (2004). Depoliticizing democracy. Ratio Juris17(1), 52-65.
Urbinati, N. (2010). Unpolitical democracy. Political Theory38(1), 65-92.
Whitty, M., & Biberman, J. (2012). Theocracy: A Continuing Challenge to Post-Modernism. How Democracy Requires a Post-Modern Attitude for the Positive Evolution of Global Society. Tamara: Journal for Critical Organization Inquiry10(3).