نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات می تواند در عموم مسائل با توجه به حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل هفتاد و یکم به آن اشاره شده است مقرره صادر کند و از جایگاه رفیعی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام دموکراسی برخوردار است. اما با توجه به اعمال صلاحیت تقنینی از سوی مجلس شورای اسلامی، در بیشتر مواقع در سال های اخیر و وضعیت فعلی ایران با چالش هایی از قبیل؛ شفاف نبودن تفویض اختیار قانون گذاری، تعدد نهادهای قانون گذار و تصمیم ساز، عدم تعیین سلسه مراتب هنجارهای حقوقی، عدم امکان نظارت مجلس بر قوانین مصوب شوراهای عالی و... مواجه بوده است. سوال اصلی پژوهش آنست که؛ راهکارهای رفع چالش های اِعمال صلاحیت مجلس شورای اسلامی در چارچوب روابط سیاسی مجلس با دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز کدام هستند؟ فرضیه اصلی پژوهش اینست که؛ مجلس شورای اسلامی در مواجهه با دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز یا در مواردی که اختیار تفویض اختیار مطابق قانون اساسی دارد، در جهت تعامل در صدد تصویب قوانین مناسب و غیر متعارض و در راستای پیشگیری از تورم قوانین باید اقدام کند. نوشتار حاضر ضمن بررسی چالش های موجود در اعمال صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی به وجود ابهام‌هایی چند در راهکارهای برون رفت از چالش های اساسی صلاحیت تقنینی مجلس، پرداخته و با شفاف ساختن ابعاد چالش ها و مصادیق آن جهت خروج از محدودیت های تقنینی مجلس و شفافیت سلسه مراتب هنجارهای حقوقی راهکارهای متناسب ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the relationship between the government and other decision-making institutions with the parliament in order to overcome the basic legislative challenges

نویسندگان [English]

  • mehdi honarmand 1
  • Hojjatullah Ebrahimian 2

1 PhD student, Department of Public Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Qom

چکیده [English]

But according to the exercise of legislative authority by the Islamic Council, in most cases in recent years and the current situation of Iran with challenges such as; The non-transparency of the delegation of legislative authority, the multiplicity of legislative and decision-making institutions, the lack of determination of the hierarchy of legal norms, the impossibility of the Parliament's supervision over the laws approved by the Supreme Councils, etc., have been faced. The main research question is that; What are the solutions to solve the challenges of applying the jurisdiction of the Islamic Council in the framework of political relations between the parliament and the government and other decision-making institutions? The main hypothesis of the research is that; In the face of the government and other decision-making institutions or in cases where it has the authority to delegate according to the constitution, the Islamic Council must act in order to interact in order to approve appropriate and non-conflicting laws and in order to prevent the inflation of laws. While examining the challenges in the exercise of the legislative authority of the Islamic Council, this article deals with the existence of several ambiguities in the ways out of the challenges of the exercise of the legislative authority of the Parliament, and by clarifying the dimensions of the challenges and their examples in order to get out of the legislative limitations of the Parliament and transparency. The hierarchy of legal norms provides appropriate solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisdiction
  • challenge
  • legislative jurisdiction
  • Islamic Council
امامی، سیدحسن(1387). حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی، تهران، سرمدی، چاپ اول.
انصاری، باقر(1386). تنقیح قوانین و مقررات؛ تدبیری برای مبارزه با ابهام حقوقی، اطلاع رسانی حقوقی، 6(11)، 31-67.
آقاجری، مرتضی؛ جلال‌پور، شیوا؛ اکبرزاده، فریدون و یوسفی، بهرام(1402). بررسی جایگاه مولفه‌های سیاسی مدرنیته سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 4(1)، 93-116.
بیگ زاده، صفر(1390). شیوه‌نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ سوم.
تدین، محسن (1400) تورم قوانین؛ چالش نظام تقنینی ایران، نشر ره آورد، چاپ دوم.
تقی زاده، جواد و بانشی، حسن(1394). حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان، دانش حقوق عمومی، 2(12)، 36-51.
تیلا، پروانه(1384). تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی، حقوق اساسی، 3(5)، 80-53.
حاجی ده آبادی، احمد(1385) بایسته های تقنین  با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی،  تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، چاپ دوم.  
حبیب نژاد، سید احمد و حق پناهان، زهره(1401). فرایند ابتکار تقنینی و مولفه های موثر در آن با تأکیر بر مخاطب قانون در پرتو مطالعات تطبیقی، مطالعه حقوق تطبیقی معاصر، 27(13)، 103-80.
حسینی، راحله السادات(1396). نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانون گذاری و نظارتی اصول 71، 85، و 138 قانون اساسی، پژوهش ملل، 2(12)، 52-69.
خورشیدی آباد شاپوری، حسن؛ توسلی نائینی، منوچهر و احمدی، سید محمد صادق(1401). جایگاه مشارکت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 3(4)، 233-252.
-داودی، حمیدرضا، بخشایش اردستانی و احمد، عربیان، اصغر(1398). بررسی نقش‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و نقش آن در الگوی حکمرانی خوب، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 9(3)، 209-221.
درویشی، بابک و کاظم‌زاده نظری، فرشته(1397). تحلیل حقوقی چالش­های نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، حقوق اداری، 6(17)، 69-82.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات آن.
کدخدایی، عباسعلی و درویشوند، ابوالفضل(1391). نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85و 138 قانون اساسی)، بررسی‌های حقوق عمومی، 1(1)، 93-111.
کوهی اصفهانی، کاظم(1391). صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد، بررسی‌های حقوق عمومی، 1(2)، 99-107.
مرکز مالمیری، احمد و عطار، سعید(1397). آسیب شناسی قانون گذاری در ایران از منظر رویه ابتکار قانونگذاری، مجلس و راهبرد، 25(96)، 212-236.
مرکز مالمیری، احمد و مهدی‌زاده، مهدی(1394). قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران، پژوهش حقوق عمومی، 47(17)، 196-178.
مصطفی زاده، فهیم (1392) بررسی اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی1368، موضوع جلسه بیست و پنجم و بیست و ششم مشروح مذاکرات، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
ملک محمدی، حمیدرضا وحق شناس، محمدجواد(1392). سیاست گذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران، سیاست، 1(43)، 15-33.
مهتدی، علی اکبر(1392). روح القوانین مونتسکیو، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم.
واحدی، سعید(1401). بررسی مولفه‌های حکمرانی خوب از منظر اندیشه‌های انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 3(3)، 233-246.