نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، واحد میناب، دانشگاه آزاد اسلامی، میناب، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نقش احزاب در توسعه‌سیاسی و شایسته سالاری در ایران با تأکید بر شایسته ‌سالاری است. به دلیل ارتباط تنگانگ توسعه سیاسی و شایسته سالاری سیاسی در این پژوهش، نقش احزاب بر دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دراد احزاب از طریق ایجاد مشارکت سیاسی، ایجاد مشروعیت سیاسی، جامعه‌پذیری سـیاسی و مدیریت منازعات ملی در توسعه سیاسی تأثیرگذار است. همچنین احزاب با ایجاد توسعه سیاسی زمینه تحقق شایسته سالاری سیاسی را فراهم می کند. در واقع احزاب با ایجاد توسعه سیاسی، از طریق ایجاد بستر حاکمیت و اجرای قانون باعث شایسته سالاری سیاسی می گردد که همین خود نیز به تقویت و توسعه سیاسی کمک می کند. در ایران اما عواملی چون عملکرد ضعیف و فصلی بودن احزاب، موانع قانونی، عدم پذیرش احزاب در فرهنگ سیاسی مردم مانع تاثیرگذاری این نهاد بر فرایند توسعه سیاسی است. نتیجه اینکه یک نظام سیاسی درحال‌توسعه برای جذب و حل تعارضات موجود نوپدید در یک جامعه سیاسی می‌بایست ظرفیت‌ها و گنجایش‌های­ لازمه را توسط سازمان‌ها و سیستم‌های نهادمند در درون خویش به وجود آورد به‌این‌ترتیب بدیهی است­که قوی‌ترین عامل توسعه ایجاد نظام حزبی است، آن‌هم نه هر سازمان و حزبی بلکه تشکیلاتی نهادینه‌شده در طول زمان و بهره‌مند از محتوایی اثربخش و کارآمد و این امری است که در یک جامعه و در یک نظام سنتی به ‌سادگی میسر نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of parties in Iran's political development with an emphasis on meritocracy

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Ortogoli Farahani 1
  • Faramarz Atrian 2
  • Yasser Roostaei Hossein Abadi 3

1 PhD student, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Law, Minab Branch, Islamic Azad University, Minab, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the role of parties in political development and meritocracy in Iran, emphasizing meritocracy. Due to the close relationship between political development and political meritocracy in this research, the role of parties has been investigated on two variables. The current research is descriptive and analytical and has investigated the mentioned subject by using the library method. The findings indicate that political parties are effective in political development through political participation, political legitimacy, political socialization and management of national conflicts. Also, by creating political development, parties provide the basis for the realization of political meritocracy. In fact, by creating political development, parties create political meritocracy through creating a platform for governance and law enforcement, which in turn helps to strengthen and develop politics. In Iran, however, factors such as weak performance and seasonality of parties, non-acceptance of parties in the political culture of the people hinder the influence of this institution on the process of political development. The result is that a developing political system must create the necessary capacities and capacities in order to absorb and resolve the newly emerging conflicts in a political society by institutionalized organizations and systems within it. Therefore, it is obvious that the strongest development factor is the creation of a party system, and not Every organization and party, but formations institutionalized over time and benefiting from an effective and efficient content, and this is something that is not easily possible in a society and a traditional system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parties
  • political development
  • Iran
  • meritocracy
  • political participation
  • political legitimacy