نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(مسائل ایران)، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار روابط بین‌الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش بیشتر ناظر به ارتقای جنبه‌های علمی و اخلاقی و معنوی و تربیتی دانش آموزان و هم معلمان و مربیان است؛ انسان مطلوبی که در این سند ترسیم گردیده است بیشتر انسانی اخلاقی و معنوی است تا انسانی که ویژگی‌های انسان توسعه یافته غربی سند 2030 را داشته باشد؛ با این حال بین این دو سند اشتراکات و مشابهت‌هایی در حوزه بعضی از مباحث نظیر عدالت گرایی و اختیار و آزادی عمل انسان دیده می شود. نکته مهم و اساسی آن است که سند تحول بنیادین بیشتر بر مبنای تئوری‌هایی بنا شده که بعضا قابل اجرا نیستند و یا اگر باشند بسیار زمان بر و هزینه بر هستند، به تعبیر دیگر سیمای ارائه شده از انسان مطلوب در در سند تحول ایده آل و آرمانی و تا حدّی دست نیافتنی است چرا که تنظیم کنندگان سند بدون توجه به واقعیت‌های روز جامعه و ظرفیت‌های آموزش و پرورش و مدارس و مربیان انها و شناخت چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با تعلیم و تربیت اقدام به نگارش بندهای مختلف آن نموده اند.در صورتی که جامعه ما نیاز به برنامه ای مدون و جامع در حوزه علم و اخلاق و معنویت دانش اموزان و دانشجویان دارد که قابلیت اجرا داشته و در عین حال جذاب باشد. نویسندگان در این مقاله در پی پاسخ به این سوال می‌باشند که انسان مطلوب سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش با ویژگی‌های انسان توسعه یافته از چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی برخوردارند؟ و فرضیه پژوهش بر این استوار است که علت اصلی تفاوت ویژگی‌های انسان مطلوب سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش با ویژگی‌های انسان توسعه یافته، تلقی متفاوت آن دو از انسان است. هدف پژوهش تبیین و تحلیل ویژگی‌های انسان مطلوب در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش با ویژگی های انسان توسعه یافته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative-analytical study of the components of the desired person and the developed person in the fundamental transformation document of the education system and the 2030 document.

نویسندگان [English]

  • Azam Mohsenloo 1
  • alireza rezaei 2
  • Mohammad Ali Ghasemi Turki 3

1 PhD student in political science (Iranian issues), Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

2 Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

3 Assistant Professor of Political Science, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The document on the fundamental transformation of the education system is more concerned with the promotion of the scientific, moral, spiritual and educational aspects of students and teachers and trainers; The ideal person depicted in this document is more of a moral and spiritual person than a person who has the characteristics of the western developed person of the 2030 document; However, similarities and similarities can be seen between these two documents in the field of some topics such as justice and human agency and freedom of action. The important and fundamental point is that the fundamental transformation document is mostly based on theories that are sometimes not applicable or if they are, they are very time-consuming and costly, in other words, the image of the ideal human being presented in the ideal and ideal transformation document And it is unattainable to some extent, because the editors of the document have written its various clauses without paying attention to the realities of the society and the capacities of education and schools and their teachers and recognizing the challenges and solutions related to education and training. If the society We need a codified and comprehensive program in the field of science, ethics and spirituality of students and students that can be implemented and at the same time attractive. In this article, the authors seek to answer the question that what are the differences and similarities between the ideal human being and the characteristics of a developed human being? And the hypothesis of the research is based on the fact that the main reason for the difference between the desirable human characteristics of the document of the fundamental transformation of the education system and the developed human characteristics is the different perception of the human being. The purpose of the research is to explain and analyze the desirable human characteristics in the document of the fundamental transformation of the education system with developed human characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desirable human being
  • developed human being
  • fundamental transformation document
  • education system
  • 2030 document