نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در جریان انقلاب اسلامی ایران، ابتدا شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» مطرح گردید این شعار در آذر ماه ۱۳۵۷ از سوی رهبران انقلاب، به « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تغییر یافت. این تغییر، حکایت از وجود اعتقاد توأمان به حکومت دینی و مردم سالاری در اندیشه امام خمینی(ره) و دیگر رهبران انقلاب اسلامی؛ همچون آیت الله بهشتی می‌کند. نقطه عطف این امر، تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بود که آیت الله بهشتی یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در تاسیس و تدوین قانون اساسیِ آن بوده است. ما در این نوشتار به بررسی نظریه مردم سالاری دینی در اندیشه وی پرداختیم. پس از بررسی مقوله نظام سیاسی در اندیشه آیت الله بهشتی و مقایسه داده‌ها با چهارچوب‌‌های مطرح برای نظام مردم سالاری دینی، نتایج و یافته‌‌های تحقیق بیانگر اعتقاد به مبنای مشروعیت الهی– مردمی در نظریه مردم سالاری دینی در اندیشه آیت الله بهشتی است. روش تحقیق ما در این مقاله، توصیفی- تحلیلی بوده است و از شیوه کتابخانه‌ای برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious democracy from Ayatollah Beheshti's point of view

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Marandi 1
  • Fatemeh Safdari 2

1 political Jurisprudent Department. Shahid Beheshti University

2 Master of Political Jurisprudence, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

During the Iranian Islamic Revolution, the slogan "Esqlal, Freedom, Islamic Government" was first raised. This slogan was changed to "Esqlal, Freedom, Islamic Republic" by the leaders of the revolution in December 1357. This change is an indication of the twin belief in religious government and democracy in the thought of Imam Khomeini (RA) and other leaders of the Islamic Revolution. He does like Ayatollah Beheshti. The turning point of this was the establishment of the Islamic Republic of Iran on April 12, 1358, in which Ayatollah Beheshti was one of the influential figures in the establishment and drafting of its constitution. In this article, we examined the theory of religious democracy in his thought. After examining the category of political system in the thought of Ayatollah Beheshti and comparing the data with the proposed frameworks for the religious democratic system, the results and findings of the research indicate the belief in the basis of divine-popular legitimacy in the theory of religious democracy in the thought of Ayatollah Beheshti. Our research method in this article has been descriptive-analytical and we have used the library method to collect information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious democracy
  • ummah
  • imamate
  • Ayatollah Beheshti
  • divine-popular legitimacy
  • religious authority