نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، گروه علوم سیاسی، تهران، ایران

چکیده

حکمرانی یک مفهوم چند وجهی است که شامل تمام جنبه‌های اعمال اقتدار می‌شود به همین دلیل هر یک از ابعاد کارایی و اثربخشی به مولفه‌هایی در حوزه‌های اداری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم شده است که نمایانگر تاکید این مقاله بر چند وجهی بودن حکمرانی است. بنابراین حکمرانی خوب زیرمجموعه‌ای از حکمرانی است که در آن منابع و مشکلات عمومی به طور مؤثر، کارآمد و در پاسخ به نیازهای حیاتی جامعه مدیریت می‌شوند. اشکال مؤثر دموکراتیک حکومت بر مشارکت عمومی، پاسخگویی و شفافیت متکی است. لذا عوامل موثر برحکمرانی خوب مبتنی بر اندیشه‌های انقلاب اسلامی کدامند؟ فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به اندیشه‌های سیاسی انقلاب اسلامی ایران ظرفیت کافی برای ارایه الگوی بومی حکمرانی خوب وجود دارد. مقاله حاضر با هدف ارتقای مولفه‌های حکمرانی خوب با توجه به رویکرد اندیشه‌های انقلاب اسلامی انجام می‌گردد. این مقاله به دلیل انتخاب رویکرد آمیخته اکتشافی داده‌های کـیفی علاوه بر اینکه  اهمیت بیشتری داشتند در توالی گردآوری داده‌ها ابتدا داده‌های کیفی و سپس داده‌های کـمی گـردآوری‌ شدند. در مرحله کیفی از بین استراتژی‌های پژوهش کیفی از تکنیک فراترکیب استفاده گردید و به تدوین مدلی جامع که شامل عوامل موثر بر حکمرانی خوب با توجه به رویکرد اندیشه‌های انقلاب اسلامی است، پرداخته شد. مصاحبه به عنوان اصلی‌ترین ابزار جمع آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. حکمرانی خوب مستلزم اتخاذ رویکردی چند جانبه با چندین سیستم کنترل و توازن که می‌تواند از طریق تفکیک قوای نهادهای مختلف، از طریق مشارکت جامعه مدنی، رسانه‌ها و از طریق مشارکت یا پیمان‌هایی با بخش تجاری به دست آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

modeling good governance according to the Islamic revolution

نویسنده [English]

  • saeed vahedi

Faculty member of Payam Noor University, Department of Political Science, Tehran, Iran

چکیده [English]

Governance is a multifaceted concept that includes all aspects of the exercise of authority, each of the dimensions of efficiency and effectiveness of the components is divided into administrative, economic, political and social domains, which shows the emphasis on the multifaceted nature of governance. governance is a subset of governance in which public resources and problems are managed effectively and efficiently in response to the vital needs of society. What are effective factors of good governance based on the ideas of the Islamic Revolution? , the confirmed hypothesis is that, according to the political ideas of the Islamic Revolution of Iran, there is enough capacity to provide a local model of good governance. It is done with the aim of improving components according to the approach of Islamic revolution thoughts. Due to the selection of the exploratory mixed approach of qualitative data, in addition to removing the importance in the sequence of data collection, first qualitative data and then quantitative data were collected. In the qualitative phase, among the strategies of qualitative research, meta-composite technique was used and a comprehensive model was developed which is the effective factors on good governance according to the approach of the Islamic Revolution thoughts. In-depth interview was used as a data collection tool. governance requires a multilateral approach with several systems of checks and balances that can be achieved through the separation of powers of various institutions, through the participation of civil society, the media, and through partnerships or agreements with the business sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goodgovernance
  • islamic revolution
  • thought
  • modeling