نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جوامع بشری گاهی از حالت طبیعی خود خارج می شوند و اسیر بحران و جنگ می شوند. جهان مدرن هنوز رویکردی سنتی به جنگ دارد. شاید توسل به نظام رسانه و عمل رسانه های جمعی بوِیژه رسانه های انقلابی به مسئولیت اجتماعی خود بتوان دکترین جدیدی در احقاق حقوق بیگناهان، ضمانت اجرای بهتر حقوق بین‌الملل بویژه حقوق جنگ و حفظ و تحکیم صلح و امنیت جهانی ایجاد کند. اینکه رویکرد رسانه های جمعی به جنگ چیست و مسئولیت اجتماعی رسانه ها در جنگ و در این راه کدام است محور این نوشتار است که به روش تحلیلی – توصیفی به عملکرد خبرگزاری های ایرنا، بی بی سی، سی ان ان در جنگ روسیه – اوکراین پرداخته است. نتایج نشان می دهد که رسانه ها می توانند با تاسی از سیاست های دولت متبوع خود و ایئولوژی حاکم و تمکین به آن به تحقق گفتمان عدالت اجتماعی کمک نمایند، گرچه برخی دولت ها با تحدید آزادی رسانه ها علیرغم انعکاس برخی واقعیات اجازه ایفای کامل اصل مسولیت اجتماعی خود و احقاق حقوق افراد بیگناه در مخاصمات را نداشته اند و با آگاهی از میزان تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی بر افکار عمومی تلاش می‌کنند تا با سانسور گسترده اخبار، حقیقت را آنگونه که می‌خواهند تحریف نمایند. این نیازمند بازنگری در اصل مسئولیت اجتماعی رسانه و ایجاد نظام مخصوص حمایت از آزادی رسانه‌های جمعی در زمان مخاصمات و نیز تبیین مبانی جامعه شناسی رسانه انقلابی و تقویت و افزایش اینگونه رسانه ها در حوزه ارتباطات اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Responsibility of the Media and the Law of War; an Approach to the Sociology of Revolutionary Media in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Jamshid Arasteh 1
  • Mandana Saniee 2

1 PhD student of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Occasionally, human societies go out of their natural state and become captives of crisis and war. The modern world still has a traditional approach to war. Maybe, the appeal of the media system and the mass media practice, especially the revolutionary media, to social responsibility can create a new doctrine in the innocent rights justification, the guarantee of a better implementation of international law, especially the law of war, and the preservation and consolidation of global peace and security. This research focuses on the mass media's approach to the war and the social responsibility of the media in the war analytically and descriptively, which deals with the performance of IRNA, BBC, and CNN news agencies in the Russia-Ukraine war. The results reveal that the media can help to realize the discourse of social justice via assessing the policies of their respective government and the ruling ideology and obeying it. Although some governments, by limiting the freedom of the media, despite reflecting some facts, may not fully fulfill their social responsibility principle and uphold innocent people's rights in conflicts, being aware of the influence of the mass media on public opinion, they try to distort the truth as they want by censoring the news. This necessitates a review of the media social responsibility principle and the special system creation to support the freedom of mass media during conflicts, as well as explaining the foundations of the sociology of revolutionary media and strengthening and increasing such media in social communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media social responsibility
  • Law of war
  • Russia-Ukraine war
  • Sociology
  • Revolutionary media
  • Islamic Republic of Iran