نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار جامعه شناسی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای امروزی همانطور که شهروندی به عنوان یکی از ویژگی­های نظام­های دموکراتیک پذیرفته شده­است، آموزش شهروندی برای پیشرفت جامعه و همچنین حفظ آن، ضروری می­نماید. از سوی دیگر تنوع مفاهیم و موضوعات حول "شهروند" نشان می­دهد که نه تنها  پدیده­ی شهروندی حائز اهمیت است بلکه این پدیده در حال تغییر است. بر همین اساس از آنجا که انسان از بدو تولد به طرق مختلف تحت آموزش است و «آموزش سنگ بنای ایجاد، حفظ و پیشرفت تمام جوامع بشری است» آموزش شهروندی برای دستیابی به اهداف مطرح شده در هر جامعه الزامی می­نماید. هدف این تحقیق بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. روش نمونه­گیری به صورت هدفمند و ابزار پژوهش کمی بوده­است. با توجه به یافته­های این تحقیق، الگوی آموزش شهروندی را می­توان در مؤلفه­ی دانش شهروندی، مهارت شهروندی و نگرش شهروندی و 27 شاخص مجزا مطرح و ارائه نمود. نتایج نشان می­دهد که بسیاری از شاخص­های آموزش شهروندی در متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citizenship education in the Fundamental Transformation of Education document of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Elham Farhadi 1
  • mohammadsalar kasraie 2
  • majid tavasoli roknabadi 3

1 Islamic Azad University Science and Research Branch

2 a

3 a

چکیده [English]

In today's world, as citizenship is accepted as one of the characteristics of democratic systems, citizenship education is essential for the progress of society and its preservation. On the other hand, the diversity of concepts and topics around "citizen" shows that not only the phenomenon of citizenship is important, but this phenomenon is changing. Accordingly, since human beings are educated in different ways from birth and "education is the cornerstone of creation, preservation and progress of all human societies", citizenship education is required to achieve the goals set forth in every society.

The purpose of this research is to examine the place of citizenship education in the document of the fundamental transformation of education in the Islamic Republic of Iran. The research method in this study is qualitative content analysis. The sampling method was purposeful and the research tool was quantitative. According to the findings of this research, the model of citizenship education can be proposed and presented in the component of citizenship knowledge, citizenship skill and citizenship attitude and 27 separate indicators. The results showed that there are many indicators of citizenship education in the text of the fundamental transformation of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship education
  • fundamental transformation document of education
  • educational policy
  • qualitative content analysis