نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

توجه به مواردی همچون؛ شیوۀ گزینش و انتخاب خاص قضات، جایگاه و شان ویژه‌ نسبت به سایر مشاغل، تاثیر قابل توجه بر ایجاد رویه‌ قضایی و دکترین حقوقی و ... از یک سو؛ و وجود مشکلاتی نظیر؛ اطاله دادرسی، حجم بالای پرونده‌ها، ضعف دانشی برخی از قضات، کمبود قضات متخصص، کاهش اقبال نخبگان جهت ورود به منصب قضاوت و ... در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، لزوم توجه مسئولان قوه قضائیه به موضوع نظام جبران خدمات قضات را به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی این قوه بیش از پیش نمایان می‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نظام جبران خدمات قضات و اعتبارسنجی آن انجام شده است. طرح پژوهش، کیفی و پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت‌کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان و قضات با تجربه قوه قضاییه با رزومه عالی بودند. نمونه‌گیری با روش هدفمند از نوع گلوله برفی و مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته انجام شد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار MAXQDAv2020 و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفته و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص‌های مقبولیت اشتراوس و کوربین؛ تکنیک بازدید توسط اعضاء و رویکرد خود بازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، الگوی جبران خدمات قضات شامل 2 مضمون فراگیر با عنوان جبران خدمات مالی و جبران خدمات غیرمالی و 6 بعد؛ مزایای قانونی، مزایای سازمانی، پاداش بر اساس عملکرد، توسعه و یادگیری، روابط شغلی، محیط و شرایط شغلی و سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of the compensation system for judges in the judicial system of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Araei 1
  • Abbas Abbas Pour 2
  • Iraj Babaei 3
  • Mohammad Taghi Taghavi Fard 4
  • Samad Borzoian 5

1 Doctoral student of Educational Management, Department of Educational Planning and Management Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Educational Planning and Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Private and Economic Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

5 Assistant Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Attention to things such as; The method of selection and special choice of judges, their special position and dignity compared to other professions, the significant impact on the creation of judicial procedure and legal doctrine ,.. ; and the existence of problems such as; Procrastination of proceedings, high volume of cases, lack of knowledge of some judges, ... in the judicial system, on the other hand, shows the need for judicial authorities to pay attention to the issue of judges' compensation system as one of the serious concerns of this authority.Based on this, the current research was conducted with the aim of developing a model of the compensation system for judges and validating it. The research design is qualitative and research in terms of practical purpose and in terms of how to collect information is a case study type. The participants included 15 experts and experienced judges of the judiciary with excellent resumes. The data was analyzed and coded with the help of MAXQDAv2020 software and by thematic analysis method, and to validate the research model, the acceptability indicators of Strauss and Corbin; The technique of visiting by members and the approach of self-review by the researcher have been used. The findings of the research show that the pattern of compensation for judges' services includes 2 overarching themes entitled compensation for financial services and compensation for non-financial services and 6 dimensions; Legal benefits, organizational benefits, rewards based on performance, development and learning, job relationships, environment and job and organizational conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compensation system
  • salaries and wages
  • judges
  • judiciary