نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رضا داوری از چهره های برجسته حوزه  فلسفه و تفکر در ایران است که بسیار پیرامون مفهوم غرب و مدرنیته اندیشیده و تلاش نموده از طریق شناخت و آسیب شناسی آن ها، پاسخگوی بحران های دامن گیر عالم جدید و به طور خاص مسائل و پرسش های جامعه خودی باشد. وی در فرایند تفلسف خویش به مباحث جدیدی چون توسعه و لزوم کاربست آن پرداخته، چنان که زمینه را برای برداشت های متناقض از آراء خود فراهم نموده است. توجهِ مقاله حاضر نیز معطوف به تناقضات پنهان در آراء داوری پیرامون غرب، مدرنیته و توسعه خواهد بود، در این میان تلاش خواهد شد تا ضمن نشان دادن این تناقضات تا حد امکان به تحلیل چرایی آن نیز پرداخته شود.  این تضادها و تناقضات در موضوعاتی مانند موارد زیر قابل مشاهده است : کلیت یا تجزیه پذیری غرب ، نظم یا بی نظمی درونی مدرنیته، چگونگی مواجهه با غرب ،امکان یا عدم امکان الگوبرداری از غرب، نقش فلسفه در مسیر توسعه، امکان تقلید یا ضرورت اجتهاد در این مسیر. سوال اصلی که این گفتار در جست و جوی پاسخ به آن می باشد، این است که زمان و سیر تطور اندیشه چه تاثیری بر نحوه مواجهه فکری رضا داوری با مدرنیته و غرب داشته است؟ بر این اساس، فرضیه پژوهش حاضر بدین  شکل صورت بندی شده است، «به نظر می رسد مواجهه فکری رضا داوری با غرب تحت تاثیر عامل زمان و تطور اندیشه، گرفتار ناسازواری گشته، چنان که نگرش وی نسبت به مفاهیمی چون تجدد ، توسعه و نحوه مواجهه با آن ها در طول زمان بعضا متناقض می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Time and the evolution of thought"; Rereading how Reza Davari Ardakani faced the West

نویسندگان [English]

  • seyed mohamad ali taghavi 1
  • fatemeh baee 2

1 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran

2 Master of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Reza Davari is one of the prominent figures in the field of philosophy and thought in Iran who has thought a lot about the concept of the West and modernity and has tried to respond to the pervasive crises of the new world and in particular through their knowledge and pathology. Issues and questions of one's own community. In the process of his philosophizing, he has dealt with new issues such as development and the necessity of its application, as he has provided the ground for contradictory interpretations of his views. The present article will also focus on the hidden contradictions in the judgments of the West about modernity and development, in the meantime, while showing these contradictions, we will try to analyze them as much as possible. These contradictions and contradictions can be seen in issues such as the following: the totality or disintegration of the West, the internal order or disorder of modernity, how to deal with the West, the possibility or impossibility of imitating the West, the role of philosophy in development, the possibility of imitation or The necessity of ijtihad in this direction. The main question that this discourse seeks to answer is what effect has time and the evolution of thought had on Reza Davari's intellectual confrontation with modernity and the West? Accordingly, the hypothesis of the present study is formulated as follows: And how to deal with them over time is sometimes contradictory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • West
  • Modernity
  • Development
  • Underdevelopment