نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تلاش دارد جایگاه انقلاب اسلامی در تحول سیاست‌گذاری فرهنگی ایران و همچنین چرخه گفتمانی و تحول در سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ را مورد بررسی قرار دهد. به جهت ترسیم چگونگی و میزان تحول در فرایند سیاست‌گذاری از روش تحلیل گفتمان بهره گرفته شده تا به استناد نتایج، به این پرسش پاسخ دهیم که انقلاب اسلامی ایران در روند سیاست‌گذاری فرهنگی چه تغییرات گفتمانی را ایجاد کرده است؟ آیا سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب از گفتمانی مستقر و مسلط پیروی کرده است یا دچار تغییرات درون‌گفتمانی شده است؟ برای مشخص‌شدن تغییرات گفتمانی، رویکردهای مختلف نسبت به سیاست‌گذاری فرهنگی مانند (آرمان‌گرا و واقع‌گرا بودن - میزان مداخله دولت - دیدگاه کنترل فرهنگی یا فرهنگ آزاد - دینی و غیردینی بودن) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به جهت مطالعه دقیق‌تر و نشان‌دادن میزان تحولات، اسناد و برنامه‌های توسعه نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. از جمله مهم‌ترین نتایج پژوهش حاضر این است که با حادثه انقلاب اسلامی چرخش «از» گفتمان «غربی و غیراسلامی» به گفتمان «دینی و اسلامی» رخ می‌دهد و روند سیاست‌گذاری فرهنگی پس از انقلاب اسلامی نیز در دو گفتمان «سنتی - انقلابی» و «توسعه‌ای - لیبرال» قابل‌تقسیم بندی است که در دهه ۱۳۷۰ این تغییر «در» گفتمان را شاهد هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse cycle in the cultural politics of the Islamic Republic of Iran in the 1370s

نویسندگان [English]

  • saeid safaei 1
  • Abbas Ali Rahbar 2

1 Allameh Tabatabaei University

2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran

چکیده [English]

The current research tries to examine the position of the Islamic Revolution in the evolution of Iran's cultural policy, as well as the cycle of discourse and evolution in the cultural policy of the Islamic Republic in the 70s.In order to organize the theory of discourse analysis, we used it as a method to answer this question in citing the results that What discourse changes has Iran's Islamic Revolution brought about in the process of cultural policymaking?Has the cultural policy after the revolution followed an established and dominant discourse or has it undergone changes within the discourse?

In order to determine the discourse changes, different approaches to cultural policy-making, such as (being idealistic and realistic - the level of government intervention - the perspective (the viewpoint ) of cultural control or free culture - being religious and non-religious) have been examined.

Also, in order to study more closely and show the amount of changes, Documents and development plans have also been analyzed.One of the most important results of the current research is that with the incident of the Islamic Revolution, there is a shift from the "Western and irreligious" discourse to the "religious and Islamic" discourse.And the process of cultural policy after the Islamic revolution can be divided into two discourses: "traditional-revolutionary" and "development-liberal" and we witness this evolution in the discourse of the 1370s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural policy
  • discourse
  • transformation
  • reforms
  • government