نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی مسائل ایران، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش بررسی موانع نهادینه‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس در نظام آموزشی در چهل ساله دوم انقلاب اسلامی می باشد. به نظر می‌رسد علیرغم گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، سیاست‌گذاری‌های انجام شده در نظام آموزشی کشور به ویژه در حوزه نهادینه سازی ارزش‌های والای دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور، درحوزه آموزش نتواسته آن‌طور که باید و شاید به رسالت خود جامع عمل بپوشاند و موفقیت‌های درخوری را کسب نماید. در این پژوهش که به صورت تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است تلاش شده به این پرسش مهم پاسخ داده شود که مهمترین موانع نهادینه سازی ارزش‌های دفاع مقدس در چهل ساله دوم انقلاب چیست؟ در پاسخ به پرسش مذکور، فرضیه پژوهش بر این اصل استوار بوده است که بی‌توجهی کارگزاران فرهنگی در نهادینه‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس و عدم تربیت کارگزاران شایسته از مهمترین موانع در این زمینه به حساب می‌آید. در این زمینه به نظر می‌رسد چند بخشی بودن سیستم‌های دخیل در حوزه سیاست‌گذاری آموزشی، در اولویت نبودن نهادینه سازی فرهنگ دفاع مقدس در حوزه آموزشی نسبت به دیگر حوزه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه و همچنین عدم اتصال بدنه آموزشی و دیگر بخش‌های مرتبط به آموزه‌های فرهنگی دفاع مقدس به صورت تخصصی، از جمله موضوع و مولفه‌های مهم حائز اهمیت در بررسی موانع نهادینه سازی ارزش‌های دفاع مقدس در نظام آموزشی در چهل ساله دوم انقلاب اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on the Obstacles of Institutionalizing the Sacred Defense's Values in the Educational System in the Second Forty-Years of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Ismail Haidari 1
  • Masoud Jaafarinejad 2
  • Bashir Ismaili Gonharani 3

1 Ph.D. Student, Department of Political Science and Internations, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

چکیده [English]

The research aims to investigate the obstacles to institutionalizing the values of Sacred Defense in the educational system in the second forty-year of the Islamic Revolution. It seems that despite the passage of four decades since the Islamic Revolution, the policies implemented in the educational system of this land, especially in the field of institutionalizing the high values of the Sacred Defense in the educational system, have not been able to properly fulfill their mission in the field of education and achieve great success. In this research, which has been done analytically and descriptively, an attempt has been made to answer this important question: what are the most important obstacles to the institutionalization of the values of Sacred Defense in the second forty-year of the revolution? In response to the mentioned question, the research hypothesis was based on the principle that the cultural officials' negligence in institutionalizing the values of Sacred Defense and the lack of training of competent agents are considered to be the most important obstacles in this field. In this context, it seems that the multi-part systems involved in the field of educational policy, the lack of priority of institutionalizing the culture of Sacred Defense in the field of education compared to other fields, the lack of large investments in this field, and the lack of connection between the educational body and other parts related to the cultural teachings of Sacred Defense in a specialized way are among the important issues and components in investigating the obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacred Defense
  • Values of the Eight-Year War
  • Institutionalization
  • Islamic Revolution