نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

قانون اساسی به مثابه مهمترین متن قانونی، چارچوب رفتاری و نهادی را در جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند. از سوی دیگر یکی از آرمانهای انقلاب اسلامی در نزد بنیان‌گذاران و قانون‌گذاران ارج نهادن مساله استقلال و آزادی جامعه و افراد در نسبت با حکومت بوده است. به همین منظور در این مقاله تلاش شده است تا از منظر مدرنیته سیاسی، جایگاه جامعه مدنی و حقوق افراد در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور سئوال اصلی مقاله حاضر بدین ترتیب است که مولفه‌های مدرنیته سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی، نسبت به بررسی و تحلیل موضوع، اقدام شده است. گفتمان انقلاب اسلامی تلاش کرده است تا در ذیل گفتمان اسلام سیاسی، نظم سیاسی‌ را بنیان نهد که آموزه‌های اسلامی و دینی را در جامعه پیاده سازی نماید و به نوعی جامعه را به تعالی روحی و معنوی برساند و سعادت اخروی را برای مومنین در برابر مفهوم شهروندی به ارمغان بیاورد. از سوی دیگر مدرنیته سیاسی به روایت موریس باربیه بر انفکاک ساختاری میان دولت، جامعه مدنی و فرد استوار است؛ به عبارت دیگر مدرنیته در چهره سیاسی آن بر ارج نهادن بر هر یک از مولفه های مذکور مبتنی است .یافته های این مقاله حاکی از آن است که مولفه های جامعه مدنی و حقوق افراد در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Position of the Political Modernity in the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Aghajari 1
  • Shiva Jalalpour 2
  • Fereydoun Akbarzadeh 2
  • Bahram Yousefi 3

1 PhD student in Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

As the most important legal text, the constitution determines the behavioral and institutional framework in the Islamic Republic of Iran. On the other hand, one of the causes of the Islamic Revolution for the originators and the legislators is the issue of society and individuals’ independence and freedom in the face of the government. Therefore, the present study aims to investigate the position of civil society and the rights of individuals from the political modernity point of view. To do so, the main research question is, “what is the position of the political modernity components in the constitution of the Islamic Republic of Iran?”. It is a descriptive-analytical study. The data has been collected by the library and documentation methods. The Islamic Revolution discourse has tried to establish the political order under the political Islam discourse, which implements the Islamic and religious teachings in society and somehow directs the society towards spiritual and divine development. It brings about otherworldly prosperity for the concept of citizenship. On the other hand, according to Maurice Barbier, political modernity is based on the structural separation of the government, civil society, and the individual. In other words, modernity, in its political aspect, is based on respecting each mentioned component. The findings indicate that the components of civil society and the rights of individuals have been emphasized in the legal system of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political modernity
  • civil society
  • rights of individuals
  • constitution
  • Islamic Republic of Iran