نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه امنیت دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار روابط بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

استمرار انقلاب اسلامی پس از 44 سال و پایبندی به آرمان‌های اولیه آن علی‌رغم دشمنی‌های متعدد نظام سلطه، نشان می‌دهد که ساختار و ماهیت انقلاب اسلامی دارای ویژگی‌ها و شاخص‌های منحصر به‌ فردی است که توانسته این مسیر دشوار را طی نماید. هدف از نگارش این مقاله ارائه الگوی ارزش‌های بنیادین «سیر تکوین انقلاب اسلامی» بر اساس گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش کیفی(تحلیل گفتمان) انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه بیانات مرتبط با سیرتکوین انقلاب اسلامی که بیانگر اندیشه‌ها و تدابیر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‏های به دست آمده با استفاده از نرم‏افزار MAXQDA انجام شده است. یافته‌های حاصل از تحلیل اندیشه‌ها، آرا، نظرات، رهنمودها و تدابیر حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نشان داد در فرایند سیر تکوین انقلاب اسلامی بایستی تعداد 4 بعد، 24 مولفه و 120شاخص (مفهوم) در حوزه ارزش‌های بنیادین برای انقلاب مدنظر باشد. نتایج به دست آمده نشان داد، ابعاد موثر در سیر تکوین انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه‌های حضرت امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در قالب ارزش‌های بنیادین می‏توانند در چهار بعد اسلامیت، جمهوریت، استقلال و آزادی قرار گیرد. خروجی پژوهش منجربه ترسیم الگوی راهبردی «سیر تکوین انقلاب اسلامی» بر اساس نظرات و تدابیر حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) شد که این الگو می‌تواند به‌عنوان یک مدلی جامع و مناسب برای یک انقلاب مردمی مدنظر قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of fundamental values in the "Development of the Islamic Revolution" based on the speech of Imam Khomeini (may God have mercy on her) and the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • ghader Abdolalipour 1
  • Yazdan Farrokhi 2
  • Javad Kiani 3

1 Assistant Professor of Security Department of Amin Police University

2 Associate Professor of the History Department of Payam Noor University, Qom branch

3 Assistant Professor of International Relations, Amin Police University

چکیده [English]

زمینه و هدف: استمرار انقلاب اسلامی پس از 44 سال و پایبندی به آرمان‌های اولیه آن علی‌رغم دشمنی‌های متعدد نظام سلطه، نشان می‌دهد که ساختار و ماهیت انقلاب اسلامی دارای ویژگی‌ها و شاخص‌های منحصر به‌ فردی است که توانسته این مسیر دشوار را طی نماید. هدف از نگارش این مقاله ارائه الگوی ارزش‌های بنیادین «سیر تکوین انقلاب اسلامی» بر اساس گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری است.

روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش کیفی(تحلیل گفتمان) انجام گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه بیانات مرتبط با سیرتکوین انقلاب اسلامی که بیانگر اندیشه‌ها و تدابیر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‏های به دست آمده با استفاده از نرم‏افزار MAXQDA انجام شده است.

یافته‌ها: یافته‌های حاصل از تحلیل اندیشه‌ها، آرا، نظرات، رهنمودها و تدابیر حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نشان داد در فرایند سیر تکوین انقلاب اسلامی بایستی تعداد 4 بعد، 24 مولفه و 120شاخص (مفهوم) در حوزه ارزش‌های بنیادین برای انقلاب مدنظر باشد.

نتیجه‏گیری: نتایج به دست آمده نشان داد، ابعاد موثر در سیر تکوین انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه‌های حضرت امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، در قالب ارزش‌های بنیادین می‏توانند در چهار بعد اسلامیت، جمهوریت، استقلال و آزادی قرار گیرد. خروجی پژوهش منجربه ترسیم الگوی راهبردی «سیر تکوین انقلاب اسلامی» بر اساس نظرات و تدابیر حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) شد که این الگو می‌تواند به‌عنوان یک مدلی جامع و مناسب برای یک انقلاب مردمی مدنظر قرار گیرد .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Supreme Leader
  • Islamic Revolution
  • fundamental values