نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

سیاست دینی از آن دسته جستارهایی بوده که از دیرباز به ویژه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه، برخی معتقدند سیاست برای قرار گرفتن در گذرگاه راستین باید از آموزه‌های دینی پیروی کند. در این نوشتار برآنیم تا معیارهای سیاست دینی را از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) مورد بررسی قرار دهیم. پرسش بنیادین رساله: از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی)، سیاست دینی دارای چه معیارهایی می‌باشد. چنین به نظر می‌رسد که سیاست برای گام نهادن در راه درست باید از آموزه‌های دینی چون دادگری، قانون مداری، آزادی و گزینش مردمی پیروی کند. ما همچنین سیاست دینی را در چارچوب بنیادهای هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی مورد بررسی قرار داده و بدینگونه، معیارهای سیاست دینی را به خوبی مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره برده تا با واکاوی درونمایه اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای(مدظله العالی) در زمینه سیاست دینی، معیارهای آن را به خوبی مورد بررسی دهیم. تحلیل محتوا یک پژوهش مشاهده‌ای و پژوهش تاریخى اسنادى به شمار آمده و از دید چیستی، پژوهشى کمّى محسوب می‌شود. در روند پژوهش، به این نکته می‌رسیم که اگر ساز و کارهای نهاد سیاست با آموزه‌های دینی همسو شد، جامعه‌ای دلخواه در راستای آرمانهای الهی پدید می‌آید و همچنین زمینه رشد و شکوفایی در همه زمینه‌ها نیز فراهم می‌شود. مردم چنین جامعه‌ای نیز به آرمانهای خود دست پیدا کرده و به رشد و شکوفایی راستین می‌رسند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criteria of Religious Politics from the Perspective of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Sayyed Faridodin Shahabi 1
  • Bahram Montazeri 2
  • Hassan Malaekeh 2

1 PhD Student in Political Science, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Shahreza, Iran

چکیده [English]

Religious politics is one of the categories that has long been investigated in nations, especially Iran. In this connection, some argue that for politics to be on the proper path, it should follow religious teachings. This article investigates the criteria of religious politics from the perspective of Ayatollah Khamenei. The main question is: Which criteria are used to characterize religious politics from the view of Ayatollah Khamenei? Here, politics appears to follow such religious teachings as justice, laws, freedom, and popular choices to take steps into the proper path. We also investigate religious politics within the framework of ontological, cognitive, and humane foundations and thus examine the criteria of religious politics accordingly. This article uses content analysis to explore the thinking vision of Ayatollah Khamenei in the area of religious politics and its criteria. Content analysis is used for observational and document-based-historical research, which falls under quantitative research in terms of what it means to be. Throughout the research, we found that if the mechanisms of the political institution are aligned with religious teachings, a desirable society appears that fulfills divine ideals, thereby laying the ground for the prosperity and development of the nation in all domains. People of this society will also achieve their ideals and fulfill true prosperity and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion
  • religious politics
  • religious democracy
  • secularism
  • Ayatollah Khamenei