نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی سیاسی دانشکده فارابی، تهران، ایران

چکیده

دانشجویان همواره به‌عنوان قشری منتقد در جامعه معرفی شده‌اند؛ انتقاداتی که اگر به‌درستی مطرح و به‌درستی بهره‌برداری شود می‌تواند زمینه توسعه سریع‌تر کشور به‌ویژه امور اجرایی را که مهمترین و اثرگذارترین اقدامات حکومت است را فراهم نماید و اگر به شکل مناسبی مطرح نگردد ضمن رواج بی‌اخلاقی و تخریب می‌تواند زمینه تبلیغات رسانه‌ای بیگانگان علیه ساختارهای اجرایی کشور گردد. با این فرض تحقیق حاضر نظرات 274 نفر از دانشجویان را به‌صورت تصادفی و تا رسیدن به اشباع علمی در خصوص انتقاد نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران جویا شده و سپس به روش تحلیل محتوا نظرات آنان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته که عدم انتقاد سازنده را می‌توان در دو دسته نواقص ساختاری و ضعف فردی تقسیم‌بندی نمود. البته رضایتمندی نیز عاملی است که باعث عدم شکل‌گیری انتقاد سازنده شده است. عوامل ساختاری به احساس بی‌نتیجه بودن انتقاد، احساس شنیده نشدن انتقاد، احساس ترس و فقدان راهکار قانونی برای انتقاد تقسیم می‌شود. ناتوانی در انتقاد، نابلدی، بی‌تفاوتی و بی‌علاقگی جزء ضعف‌های فردی منتقدین هستند و رضایت از شرایط زندگی، توجه بیشتر به فرصت‌ها و پذیرش تصمیمات دولت از عواملی هستند که با ایجاد رضایتمندی از شکل‌گیری انتقاد سازنده ممانعت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of constructive student criticism of the decisions of the twelfth government of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • mehdi bigdeloo

faculty member

چکیده [English]

Students have always been introduced as a critical class in society; Criticisms that, if properly presented and properly exploited, can pave the way for faster development of the country, especially the executive affairs, which are the most important and effective actions of the government, and if not properly presented, can spread immorality and destruction to foreign media propaganda against the country's executive structures. With this assumption, the present study randomly seeks the opinions of 274 students until they reach scientific saturation regarding criticism of the decisions and actions of the twelfth government of the Islamic Republic of Iran, and then examines their opinions through content analysis. The conclusion is that the lack of constructive criticism can be divided into two categories of structural defects and individual weakness. Of course, satisfaction is also a factor that has prevented the formation of constructive criticism.

Structural factors are divided into a sense of ineffective criticism, a sense of not hearing criticism, a sense of fear, and a lack of a legal solution to criticism. Inability to criticize, ignorance, indifference and apathy are among the individual weaknesses of critics, and satisfaction with living conditions, more attention to opportunities and acceptance of government decisions are factors that prevent the formation of constructive criticism by creating satisfaction.