نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه افسری امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

بررسی نقش نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی از موضوعات مهم و اساسی در جامعه‌شناسی سیاسی است. طبقات اجتماعی از جمله نیروهای متمایز اجتماعی محسوب می‌شوند که در تحلیل عملکرد گروه‌های اجتماعی- سیاسی ایفای نقش دارند. در بین تقسیمات طبقات اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران موردتوجه قرار داشته است. نوشتار حاضر که از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است، با هدف تبیین چگونگی نقش، جایگاه، ساختار و وضعیت طبقه متوسط سنتی و جدید در جمهوری اسلامی ایران به رشته تحریر درآمده است. چرایی ناهمگون بودن طبقه متوسط در ایران و اینکه نقش، ساختار و وضعیت‌ طبقه متوسط سنتی و جدید در تحولات جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه از سال 1376 تا 1392 چگونه بوده است؟ مهم‌ترین سؤال تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهد. در مجموع نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقشار طبقه متوسط سنتی و جدید در حال افزایش نقش و تأثیرگذاری خود بر تحولات سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی هستند ولی به نظر می‌رسد که هر چه از اوایل انقلاب فاصله می‌گیریم، شاهد افزایش نقش طبقه متوسط جدید و کاهش نقش طبقه متوسط سنتی هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structure of the middle class and its status measurement in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • alijan moradi joo

Assistant Professor of Imam Hossein (AS) 0fficers University

چکیده [English]

Examining the role of social forces in political developments is one of the important and basic issues in political sociology. Social classes are among the distinct social forces that play a role in analyzing the performance of socio-political groups. Among the divisions of social classes, the role of the middle class in Iran's political and social developments has always been considered. This article, which is a descriptive-analytical research, has been written with the aim of explaining the role, position, structure and status of the traditional and new middle class in the Islamic Republic of Iran. Why is the middle class heterogeneous in Iran and what is the role, structure and status of the traditional and new middle class in the developments of the Islamic Republic of Iran, especially from 1997 to 2013? It constitutes the most important question of the present research. Overall, the results of the research show that the traditional and new middle class strata are increasing their role and influence on the political and social developments in the Islamic Republic, but it seems that as we move away from the beginning of the revolution, we see an increase in the role of the new middle class and a decrease We are the traditional middle class role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traditional middle class
  • new middle class
  • clerics
  • intellectuals
  • Islamic Republic of Iran