نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

تروریسم بنیادگرا یکی از چالش‌های مهم صلح و امنیت منطقه‌ای و حتی جهانی در چند دهه اخیر بوده است. انقلاب اسلامی ایران و روسیه نیز هر یک به نوعی در معرض تهدید تروریسم بنیادگرا بود‌ه‌اند. در این مقاله تلاش شده رویکرد انقلاب اسلامی و روسیه در تقابل با تروریسم بنیادگرا بررسی شود. سوال اساسی که مطرح و بررسی شده این است که انقلاب اسلامی و روسیه در تقابل با تروریسم بنیادگرا چه رویکردی اتخاذ کرده‌اند؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌های مقاله بیانگر این امر است که تروریسم بنیادگرا به دلایل ایدئولوژیک، تهدید تمامیت ارضی و خشونت گرایی در منطقه برای انقلاب اسلامی ایران تهدید جدی محسوب شده و در اسناد و استراتژی امنیت ملی روسیه نیز، تروریسم و از جمله تروریسم بنیادگرا تهدید جدی برای امنیت ملی این کشور تلقی شده است. راهبرد انقلاب اسلامی در تقابل با تروریسم بنیادگرا هم در بعد سخت افزاری به صورت مشاوره مستشاری و مداخله نظامی و هم در بعد نرم افزاری در قالب فعالیت رسانه‌ای و همچنین تشکیل ائتلاف منطقه‌ای با کشورهایی چون روسیه قابل تبیین است. در راهبرد روسیه در تقابل با تروریسم بنیادگرا نیز مداخله نظامی و استفاده از ائتلاف منطقه‌ای جایگاه خاصی داشته است که به عنوان وجوه اشتراک رویکرد انقلاب اسلامی و روسیه در تقابل با تروریسم بنیادگرا قابل تبیین است. نتیجه‌ اینکه وجوه مشترک راهبرد انقلاب اسلامی و روسیه، تاثیر مهمی در تضعیف شدید تروریسم بنیادگرا و استقرار ثبات در منطقه داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of the Islamic Revolution and Russia against Fundamentalist Terrorism

نویسندگان [English]

  • Jaaber Monirpour 1
  • Malek Zolqadr 2
  • Mehdi Khoshkhatti 2
  • Hassan Eyvazzadeh 2

1 PhD student of International Relations, Department of International Relations, Faculty of Humanities, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

2 Assistant Professor of International Relations, Department of International Relations, Faculty of Humanities, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Fundamentalist terrorism has been one of the important challenges of regional and even global peace and security in the last few decades. The Islamic Revolution of Iran and Russia have been subject to the threat of fundamentalist terrorism in some way. In this paper, an attempt is made to investigate the approach of the Islamic Revolution and Russia against fundamentalist terrorism. The fundamental question that is raised and examined is what approach have the Islamic Revolution and Russia adopted against fundamentalist terrorism? The present paper is descriptive and analytical and investigates the mentioned question using the library method. Findings of the paper indicate that fundamentalist terrorism is considered a serious threat to Islamic Revolution of Iran due to ideological reasons, threatening territorial integrity, and violence in the region, and also in the documents and strategy of Russia's national security, terrorism, including fundamentalist terrorism, is considered a serious threat to national security of this country. The strategy of the Islamic Revolution against fundamentalist terrorism can be explained both in the hardware dimension in the form of consulting and military intervention, and in the software dimension in the form of media activity as well as the formation of a regional alliance with countries such as Russia. In Russia's strategy against fundamentalist terrorism, military intervention and the use of regional alliances have had a special place, which can be explained as commonalities of the approach of the Islamic Revolution and Russia against fundamentalist terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamentalist Terrorism
  • Islamic Revolution
  • Russia
  • Ideology