نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران

چکیده

در این پژوهش انواع جنگ نرم شامل تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی و در نهایت ناتوی فرهنگی براساس اصل آمادگی دفاعی با توجه به اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تبیین قرارداده شده است. استکبار همواره بدنبال روشهایی بوده تا بتوانند اهداف پلید خود را در مقیاس جهانی پیاده نماید. نظام سلطه که هرگز از عصیان‌گری وسرکش خود دست بر نداشته، آقایی و برتری خود را بر جهان حفظ و برای به کرسی نشاندن اهداف پلید خود از هیچ جنایتی و با هر هزینه ای کوتاهی نمی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد نظام سلطه برای تحقق اهداف شوم منطقه ای، و جهانی رویکرد خود را عمدتآ به سمت و سوی جنگ نرم سوق داده و در سالهای اخیر توانسته موفقیت‌های چشم‌گیری از این رویکرد تحصیل نماید، نظام سلطه ضمن آمادگی برحفظ توانمندی خود در جبهه نظامی و یا جنگ سخت از یک‌سو، و از دیگر سو با گذشت زمان و تغییرات ژئوپلیتیک در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان و هم چنین تغییر روشها و اقدامات تدافعی کشورها در برابر تجاوزات دیگر کشورها و ساخت انواع سلاحهای مدرن و هم چنین بیداری ملتها و تحقیر نظام سلطه در جهان؛ لذا ادامه تجاوز بخاطر هزینه مادی و تلفات جانی سربازان، کاربرد خود را از دست داده و به انواع جنگ نرم شامل«تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی» تبدیل شده. این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیلی –توصیفی و با استفاده از منابع  کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflection on types of soft power and defense preparedness with the approach of Article 151 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • ramezan hoseinipanah 1
  • hossein javanaraste 2
  • Hojatollah Ebrahimian 3

1 PhD student in public law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 Associate Professor of the Department of Law at the Hoza Research Institute and University, Qom, Iran

3 Assistant Professor, Department of Public Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.

چکیده [English]

In this research, the types of soft war, including cultural aggression, cultural bloodshed, and finally cultural NATO, based on the principle of defense readiness, have been examined and explained according to Article 151 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Arrogance is always looking for ways to implement its evil goals on a global scale. who has never given up his rebellion and rebelliousness, he maintains his supremacy over the world and does not hesitate to commit any crime at any cost to achieve his evil goals.slow The findings of this research show that the domination system has mainly shifted its approach towards soft war in order to achieve its ominous regional and global goals, and in recent years it has been able to achieve significant success from this approach. Or a hard war on the one hand, and on the other hand, the passage of time and geopolitical changes in the Middle East and other parts of the world, as well as the change in defensive methods and actions of countries against the aggression of other countries and the construction of various Modern weapons as well as the awakening of nations and the humiliation of the domination system in the world; Therefore, due to the material costs and loss of lives of soldiers, the continuation of aggression has lost its use and has been transformed into types of soft war, including "cultural aggression, cultural bloodshed, and cultural NATO".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense preparation
  • arrogance
  • cultural homogeneity
  • soft war
  • cultural invasion