نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سیاستگذاری عمومی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

امروزه نظارت بر سازمان­های اداری کشور و نقش آن در تأمین عدالت، برابری و تضمین کامل حقوق شهروندی و نیز تحقق دولت کارآمد انکارناپذیر است. هدف نظارت، اصلاح و بهبود است و اگر این ویژگی در نظام اداری موجود نباشد، سیستم دوام چندانی نخواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی سازوکار و حوزه ­های نظارت بر سازمان­های اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می­پردازد و به این یافته می­رسد که اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور مورد تأکید قرار گرفته است چرا که با تضمین رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و خارج شدن از حیطه صلاحیت و اختیارات و جبران خسارات وارده به شهروندان، به عنوان ابزاری برای تأمین درستی عملکرد نظام اداری به شمار می­آید. در نظام حقوقی کشور سازوکارهای نظارتی متعددی برای نظارت بر اعمال اداری از طرق نظارت عمومی، اداری، سیاسی، تقنینی، امنیتی، مالی، عقیدتی و قضایی به وجود آمده که نظارت قضایی نسبت به سایر انواع نظارت­ها از ضمانت اجرایی مناسبت­تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the monitoring mechanisms of administrative organizations after the victory of the Iranian Islamic Revolution

نویسنده [English]

 • Vahid Araei

Assistant Professor of Public Policy, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

  Today, the monitoring of the country's administrative organizations and its role in providing justice, equality and full guarantee of citizen's rights, as well as the realization of an efficient government, is undeniable. The purpose of monitoring is correction and improvement, and if this feature is not available in the administrative system, the system will not last long. This article deals with the analysis of the mechanism and areas of supervision of administrative organizations after the victory of the Islamic Revolution of Iran with a descriptive and analytical method and it comes to the conclusion that the principle of supervision for healthy flow of power in the Constitution of the Islamic Republic of Iran as one of the The basic elements of the administration of the country's affairs have been emphasized because by guaranteeing compliance with laws and regulations, preventing the abuse of power and going beyond the scope of authority and authority, and compensating the damages caused to the citizens, as a means to ensure the proper functioning of the administrative system. comes. In the legal system of the country, there are many supervisory mechanisms for monitoring administrative actions with public, administrative, political, legislative, security, financial, ideological and judicial supervision mechanisms, which judicial supervision over the administrative organizations of the country compared to other types of supervision from executive guarantee. It is more appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • monitoring
 • constitution
 • Islamic revolution
 • administrative organizations
 • احمدی، مرتضی (1376). «ساختار نظارتی در تشکیلات جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی در کشور، تهران، سازمان بازرسی کل کشور.
 • آرایی، وحید و حمیدرضا ملک محمدی (1393). «بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا»، فصلنامه حقوق تطبیقی، دوره 1، شماره 1، صص 176-155.
 • استونر، جیمز و ادوارد فریمن (1375). مدیریت رفتار سازمانی (جلد 3)، ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
 • پارسونز، واین (1385). مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست­ها، ترجمه حمیدرضا ملک­محمدی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پروین، خیرالله (1394). «حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 1، صص 82-63.
 • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
 • جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
 • جوینی پور، سیما، سهیلا پیروزفر ومحمدحسن رستمی (1396). «بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایة اجتماعی»، اسلام و علوم اجتماعی، سال نهم، شماره ۱۷، صص 136-117.
 • چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
 • خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص 21-47.
 • دهخدا، علی اکبر (1373). لغت‌نامه، تهران: دانشگاه تهران.
 • راسخ، محمد (1388). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: انتشارات دراک.
 • رضائیان، علی (1344). اصول مدیریت، تهران: دانشگاه تهران.
 • زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
 • شاه­علی، احمدرضا (1398). «شیوه­های نظارت و اعمال آنها در نظام مردم سالار اسلامی از منظر قانون اساسی»، فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 55-31.
 • شریفی، عباس (1397). نظارت همگانی و متقابل بین مردم و دولت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباط آنها با مقوله ­های آزادی و مسئولیت، مجتمع آموزش عالی قم.
 • طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385). حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت.
 • فصلنامه نظارت مالی (1397). «کنترل و نظارت مالی و غیرمالی و نظارت بر عملیات در بودجه­ریزی عملیاتی».
 • کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
 • منصورنژاد، محمد (1378). «فلسفه نظارت»، مجله حکومت اسلامى، شماره 33.
 • مؤسسه حقوقی دادگران (1398). «جرایم علیه امنیت ملی»، سایت https://www.dadgaran.com
 • موسی­زاده، رضا (1382). حقوق اداری (2-1)؛ کلیات و ایران، تهران: نشر میزان.
 • میچل، ترنس آر (1377). مردم در سازمان­ها؛ زمینه رفتار سازمانی، ترجمه حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد.
 • نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 265-287.
 • Stoner, J.A. (1983). Management, N.Y.Prentice-Hall.