نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

2 عضوهیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران.

3 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی دیپلماسی اقتصادی تلاش شده‌است تا نقش وجایگاه آن درپذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.در جنگ ایران وعراق که یک جنگ تمام عیاربود،ایران کوشید تا درکنار عملیات نظامی، با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب، ضمن حفظ مرزها،حکومت را از هرگونه خطری در سایر زمینه‌ها حفظ کند؛ بدین ترتیب یکی از سیاست‌های اقتصادی ایران دراین دوره دیپلماسی اقتصادی بود که به دنبال فشارهای داخلی اقتصادی وتحریم اقتصادی ایران توسط غرب،با پذیرش قطعنامه۵۹۸ به عنوان یک راهکار برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش آسیب پذیری وافزایش بازدارندگی اقتصادی اعمال شد.بنابراین این پژوهش بنادارد به این سؤال پاسخ دهد که دیپلماسی اقتصادی درپذیرش قطعنامه ۵۹۸ چه نقشی داشته است؟مقاله حاضربا روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح می کندکه«دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای تأمین منافع طراحان وبازیگران دولتی درچهارچوب فضای جریان ها،با شناسایی طرفیت‌های اقتصادی داخل ایران نقش بسیارمهم واستراتژیکی درپذیرش قطعنامه ۵۹۸داشته است».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of economic diplomacy in adoption of resolution598

نویسندگان [English]

 • rashid rekabian 1
 • sirus kandan 2
 • SAMANA TAHMASBE 3

1 sd

2 ldyD

3 SSSK/KW'Q

چکیده [English]


This article attempts to introduce economic diplomacy its scope and location will be considered in the adoption of resolution 598 by the Islamic republic 0f Iran in the war between Iran and Iraq. which was a complete war Iran has sought to protect the military from military operations ,with adequate economic resources ,while preserving borders ,to keep the government in danger every where thus one of the economic systems of Iran in this era was economic diplomacy following the internal economic sanctions of Iran by the west. accepting resolution 598 as a way to tackle economic sanctions imposed by reducing vulner ability and increasing economic deterrence so this research seeks to answer the question of what economic diplomacy has played in accepting resolution 598? The present paper describes the hypothesis of descriptive-analytic hypothesis economic diplomacy as a mean to maximize the ability of government designers and government within the framework of the flow of space the economic potential of Iran has played a very important and strategic role in the adoption of resolution 598.

کلیدواژه‌ها [English]

 • as
 • بختیاری، پژمان (1393). «گفتمان اعتدال: دال‌هایی که می‌آیند» در: اعتدال در اندیشه‌های اسلامی و ایرانی، جلد 1 به کوشش: محمدامین قانعی راد و سیدرضا صالحی امیری، تهران: نشر تیسا.
 • جکسون، رابرت وگئورگ، سورنسون (۱۳۸۵). درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسین سعید کلاهی،تهران: میزان.
 • دژپسند، فرهاد و رئوفی، حمیدرضا (۱۳۸۷). اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی، تهران: مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ.
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1393). «گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 28 ، شماره 1، بهار.
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1389). سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1393). چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ از دولت بازرگان تا دولت روحانی، تهران: نشر مخاطب.
 • دهقانی‌فیروزآبادی، سیدجلال و دامن پاک‌جامی، مرتضی (1394). «جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم»، فصلنامه سیاست خارجی، دوره 29، شماره 1، شماره پیاپی 113، بهار، صص 7-52.
 • شرفی، حسین (۱۳۹۵). «برون گرایی دیپلماسی اقتصادی متأخر بر درون زایی است»، مجموعه مقالات سیاست خارجی.
 • طباطبایی، سیدعلی (1381) «تجویزاتی برای بینش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، برداشت اول، سال اول، شماره اول.
 • مشیرزاده، حمیرا (1389). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
 • معصومی‌راد، رضا (1393). «بررسی تطبیقی گفتمان‌های سیاسی در دهه چهارم انقلاب اسلامی»، رهیافت هایی بر گفتمان اعتدال، به کوشش ابراهیم حاجیانی، تهران: انتشارات تیسا.
 • موسوی شفایی، مسعود (۱۳۸۸). «دیپلماسی اقتصادی،ابزار نوین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن»، در مجموعه مقالات دیپلماسی اقتصادی، تهران: مرکز پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • نوروزی، حسین (۱۳۸۷). «اقتصاد جهانی و دیپلماسی اقتصادی کشورهای درحال توسعه»، پژوهش نامه دیپلماسی اقتصادی.
 • واعظی، محمود (۱۳۸۷). «راهبرد تعامل سازنده والزامات سیاست خارجی توسعه گرا»، چاپ اول، ترجمه محمود واعظی، مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه گرا، تهران: مجمع پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • همتی، ایرج (۱۳۸۲). «نگاهی دیگر به عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران در قبال قطعنامه۵۹۸»، پژوهش نامه دفاع مقدس، سال دوم، شماره ۸.
 • Focault, M. (1977). TheArchaeology of Knowledge, London: Taristock.
 • Rashid, h (2005). economic Diplomacy in south asia.Retrievedtv.
 • m. and Naray (2007). Discusion papers in diplomacy comerrial diplomacy and internation Business nethlands hn statute of international Relation clingenael.
 • Sobhan, Farooq (2009). focus onec.nomic diplomacy :the priovity tasks
 • Sklias, pantelis, roukanas, spyros pistikou victor 2012 econamic diplomacy.