نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

شفافیت بعنوان یکی از مفاهیم نوپدید در قرن اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب قرار گرفته است. در پژوهش های اسلامی نیز، تحقیقات زیادی پیرامون تطبیق شاخصه های حکمرانی خوب با اندیشه اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش با موضوع "جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)"، به بررسی و تطبیق مولفه شفافیت در حکمرانی و اندیشه آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)، بر مبنای الگوی مطالعاتی حکمرانی شایسته در اندیشه علوی بر اساس کتاب نهج البلاغه می پردازد. این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در اندیشه و حکمرانی امام خمینی دارد. برای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه آیت الله خامنه ای در دو بخش "محتوای شفافیت در اندیشه و حکمرانی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)" و "ملزومات شفافیت زا در اندیشه و حکمرانی آیت الله خامنه ای" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه آیت الله خامنه ای، شفافیت پیش از آنکه توسط مراکز و اندیشمندان غربی مطرح شده باشد، در کلام و سیره حضرت امیر(ع) مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است و منطبق با اندیشه علوی، شفافیت در اندیشه و حکمرانی ایشان، مورد پذیرش و مورد تاکید است. نظر به تغییر ابزارهای حکمرانی و گسترش مفاهیم مشارکت مردمی و افکار عمومی و پاسخگویی و همچنین گسترش ابزارهای شفافیت ساز در عصر حاضر نسبت به عصر حضرت امیرالمومنین(ع)، میتوان به استخراج گزاره های بیشتری ذیل مفهوم شفافیت در اندیشه و حکمرانی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) پرداخت که محققان دیگر میتوانند بدون بررسی تطبیقی به این منظور تحقق بخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the place of transparency in good governance, based on the thought of Ayatollah Khamenei (as)

نویسندگان [English]

  • Morteza Alavian 1
  • saeed zakariapour 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Master student of political thought in Islam, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Transparency as one of the emerging concepts in the last century has been considered by many scholars as one of the characteristics of good governance. In Islamic research, a lot of research has been done on the application of the characteristics of good governance with Islamic thought. This study, entitled "The place of transparency in good governance in Ayatollah Khamenei (as)", examines and adapts the component of transparency in the rule and thought of Ayatollah Khamenei (as), based on the study model of good governance in Alavi thought. Deals with the basis of the book Nahj al-Balaghah. This article seeks to answer the question of what place transparency has in the thought and rule of Imam Khomeini. For this research, content analysis method has been used as one of the most widely used data analysis methods. After the study, transparency in Ayatollah Khamenei's thought was divided into two sections: "The content of transparency in Ayatollah Khamenei's thought and rule" and "The requirements for transparency in Ayatollah Khamenei's thought and rule" and The results of the research show that in the thought of Ayatollah Khamenei, transparency has been mentioned and emphasized in the words and manners of the Amir (AS) before it has been proposed by Western centers and thinkers, and in accordance with Alavi thought, Transparency in their thinking and governance is accepted and emphasized. Considering the change of governance tools and the expansion of the concepts of popular participation and public opinion and accountability, as well as the expansion of transparency tools in the present era compared to the era of Amir al-Mu'minin (AS), we can extract more statements under the concept of transparency in Ayatollah Khamenei's thought and rule. (Modzaleh Al-Aali) paid that other researchers can achieve this without a comparative study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • good governance
  • Nahj al-Balaghah
  • Ayatollah Khamenei (as)