نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه دیپلماسی فرهنگی یکی از تاثیرگذارترین ابزارهایی است که دولتها در امور خارجی خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بکار می برند. بکارگیری مناسب و هوشمندانه دیپلماسی عمومی قدرت نرم کشورها را افزایش خواهد داد. امروزه به قدری قدرت نرم را موثر میدانند که گفته می شود گاه تاثیر یک رسانه از قدرت یک ارتش بیشتر است. ازبکستان به عنوان کشوری که در قلب آسیای مرکزی است و به عنوان مرکز فرهنگی منطقه شناخته میشود دارای ریشه های تاریخی  و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران است. این نوشتار در پی پاسخ به این سوال است که جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی در ازبکستان بهره ببرد؟ فرض ما این است که جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی، زبان فارسی، پیشینه مشترک تمدنی می تواند به ایجاد تصویری مثبت از خود اقدام کند و قدرت نرم خود را در این کشور افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran in Uzbekistan

نویسندگان [English]

 • mohammadreza ghanbari 1
 • mohammadmahdi badami 2
 • mahdi bagheri ashena 3

1 Instructor, Faculty Member, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 M.Sc. in Human Rights, Mofid University, Qom, Iran.

3 Master of Regional Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, cultural diplomacy is one of the most effective tools that governments use in their foreign affairs to achieve their goals. Proper and intelligent use of public diplomacy will increase the soft power of countries. Today, soft power is considered so effective that it is said that sometimes the influence of a media is greater than the power of an army. Uzbekistan, as a country in the heart of Central Asia and known as the cultural center of the region, has historical and cultural roots with the Islamic Republic of Iran. This article seeks to answer the question of how the Islamic Republic of Iran can use its cultural and historical potential in Uzbekistan. Our assumption is that the Islamic Republic of Iran, by utilizing its cultural capacities, Persian language, common background of civilization, can create a positive image of itself and increase its soft power in this country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural diplomacy
 • cultural commonalities
 • Uzbekistan
 • constructivism and soft power
 • ابوالحسن شیرازی، حبیب الله (1384). «توسعه مناسبات ایران و آسیای میانه؛ ارایه راهبردها»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 5، بهار و تابستان.
 • آدمی، علی، نوری، مهسا (1392). «دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی : فرصت ها و چالش های پیش رو«، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 82 ، پاییز.
 • آزادی، افشین؛ ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله (1399). «جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال ششم، شماره 3، صص 147-178.
 • اسلامی، محسن و ملکی عزین آبادی، روح اله (1397). «تحول مفهوم بازدارندگی در پرتو برجستگی امور معنایی در روابط بین‌الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 179-204.
 • برجعلی زاده، محمد؛ جعفری، علی و کردی، ناهید (1398). «بررسی نقش رسانه‌های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 139-172.
 • تراب زاده، منیژه و بقیه (1373). ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: وزارت امور خارجه، چاپ اول.
 • جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
 • حاتمی، تورج (1382). برخورد منافع روسیه و آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: انتشارات خورزن، چاپ اول.
 • خانجانی، قاسم (1398). «راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای(مد ظله العالی)». دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 1-30.
 • خضری، رویا (1388). «جایگاه فرهنگ در نظریه های روابط بین الملل»، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 10، پاییز.
 • دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
 • دهشیری، محمدرضا و طاهری، مهدی (1395). «دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 94 ، تابستان.
 • ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
 • رحمانی، منصور (1394). «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال ششم، شماره پانزدهم، بهار.
 • زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
 • سماور، لاری ا، پورتر، ریچارد ای، استفانی، لیزا ا (1379). ارتباط بین فرهنگها، ترجمه غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسینی، تهران: انتشارات باز، چاپ اول.
 • سنایی، مهدی (1385). «اسلام در آسیای مرکزی، مرکز فرهنگی مطالعات روسیه»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بهار، سال اول، شماره 1.
 • علویان، مرتضی و کوزه گر کالجی، ولی (1388). «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی؛ بسترهای همگرایی و زمینه‌های واگرایی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان.
 • قربانی گلشن آباد، محمد و محمدی، منوچهر (1396). «مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 50، پاییز.
 • کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
 • مقتدائی، مرتضی، ازغندی، علیرضا (1395). «آسیب شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره 34، بهار.
 • موسوی خورشیدی، سید محمدجواد (1393). «نقش دیپلماسی عمومی نوین در تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست، سال دوم، شماره 6، تابستان.
 • نای، جوزف اس (1389). قدرت نرم ابزارهای موفقیت در سیاست بین الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذولفقاری، تهران: نشر دانشگاه امام صادق، چاپ چهارم، شهریور.
 • نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، صص 265-287.
 • واعظی، محمود (1387). ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز(بنیانها و بازیگران)، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 • یزدانی عنایت الله ودیگران (1391). «بررسی رویکرد امنیتی در آسیای مرکزی»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 79، پاییز.
 • Das, Bijaya (2016). Russian Minorities in Central Asia and Russia_Central Asia Relationship.