نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با پایان جنگ چهانی دوم، تلاش عمومی در میان اندیشمندان مختلف برای درک فرایند توسعه انجام پذیرفته است. در این بین حکمرانی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات توسعه توجه را جلب نموده است. حکمرانی مطلوب دارای شاخص­هایی است که می­تواند موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی حکمرانی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش این است که بهبود شاخص­های حکمرانی می­تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص­های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوب­تر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین­تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد. مدل نظری این پژوهش براساس نظریه دولت توسعه­گرا است. نتابج پژوهش نشان می­دهد که بهبود شاخص­های حکمرانی مستقل از موقعیت جغرافیایی می­تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص­های توسعه و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد، اما با بررسی مطالعات انجام گرفته می­توان گفت که با توجه به نوع حکمرانی حاکم بر ایران، فرایند توسعه اقتصادی ایران در دوره­های مختلف زمانی بعد از انقلاب، شرایط متفاوتی را سپری نموده است و در هر دوره­ای هر یک از شاخص­های حکمرانی وضعیت متفاوتی را سپری نموده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Governance and economic development in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadjafar javadiarjmand 1
  • athareh naghdinezhad 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Master student of Information Science and Knowledge, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the end of the Second World War, a general effort has been made among various thinkers to understand the development process. Meanwhile, governance as a new concept in the development literature has attracted attention. Good governance has characteristics that can lead to economic development. In this regard, the purpose of this study is to investigate governance and economic development in the Islamic Republic of Iran. The research hypothesis is that the improvement of governance indicators can have significant effects on the development of development indicators such as higher per capita income, higher life expectancy, higher level of health, the development of information technology in society, general and specialized education. Have lower female fertility rates, lower child mortality rates, lower unemployment rates and increased social welfare. The theoretical model of this research is based on the theory of developmentalist government. The results of the research show that the improvement of governance indicators regardless of geographical location can have significant effects on the promotion of development indicators and thus increase social welfare, but by examining the studies, it can be said that according to the type Governance of Iran, the process of economic development of Iran in different periods after the revolution, has gone through different conditions and in each period of each of the indicators of governance have gone through a different situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Indicators
  • Developmentalist Government
  • Economic Development