نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دولت مطلقه رضا خان پی از بی نظمی ها و هرج و مرج های  دوران قاجاریه و مشکلاتی که در دوران مشروطه و پس از آن کشور را رو به جدایی طلبی و نا به سامانی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش می برد، سر برآورد، رضاخان به عنوان دولتی مطلقه برای سرو سامان دادن به اوضاع مملکت از سوی جناح های گوناگونی که در کشور وجود داشتند حمایت شد، از جمله روشنفکران آن دوران، احزاب مانند حزب تجدد، نشریات همچون ایرانشهر و یا حتی سردمداران حکومتی مانند سیدضیاء با دیدن دردها و مشکلات جامعه، در پی راه حلی برای آن برآمدند و راه چاره را تنها روی کارآمدن دولتی مطلقه دانستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی روی کار آمدن رضاخان براساس نظریه ی بحران اسپریگنز می باشیم. در این راستا سؤالی که مطرح می شود این است که شکل گیری دولت مطلقه رضا خان  چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه ای که در پاسخ به آن ارائه شد نیز عبارت است از: شکل گیری دولت مطلقه در ایران دوره رضاخان امری ناگهانی، اتفاقی یا خارجی نبود بلکه برآمده از تفکری اجتماعی بود که بحران را در جامعه آن روز درک کرده بود، علل بحران را شناخته بود و با در نظر داشتن یک الگوی ایده ال، ایجاد دولت مطلقه مدرن را راهکار رسیدن به نقطه ایده آل و درمان قطعی می دانست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the coming to power of Reza Khan's absolute government based on Springs theory

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kazemi 1
  • Mohammad Baqer Makramipour 2
  • Amir Mehdi Alipour 3

1 Assistant Professor of Political Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master student of political science, University of Tehran, Iran

3 PhD student in Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Reza Khan's absolute government, following the irregularities and chaos of the Qajar period and the problems that led the country to secession and economic, political and cultural disarray during and after the constitutional period, Reza Khan As an absolute government to support the situation in the country was supported by various factions in the country, including intellectuals of the time, parties such as the Modernist Party, publications such as Iranshahr or even government leaders such as Seyed Zia seeing the pain and problems The society sought a solution for it and considered the solution only on the efficiency of the absolute government. In this article, using a descriptive-analytical method, we seek to investigate Reza Khan's coming to power based on Springs's crisis theory. In this regard, the question that arises is how the formation of Reza Khan's absolute government can be explained? The hypothesis that was presented in response to this is also: the formation of an absolute government in Iran during Reza Khan's era was not a sudden, accidental or external, but came from social thinking that understood the crisis in the society of that day, knew the causes of the crisis And considering an ideal model, he considered the creation of a modern absolute state as the way to reach the ideal point and a definitive cure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Springs
  • Crisis Theory
  • Absolute Government
  • Reza Khan
  • Political System