نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران که پدیده‌ای نادر محسوب می‌شود، موضوع تحقیقات و پژوهش‌های بی‌شماری بوده و یکی از اشکال مهم این تحقیقات که با توجه به تحولات اخیر جهان و منطقه، از اهمیت بیشتری برخوردار است، بررسی بازتاب‌های این انقلاب می‌باشد که پیرامون آن کارهایی نیز در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای انجام‌شده، در این مقاله هم بر آنیم تا برای یافتن ظرفیت‌ها و ابعاد جدید و ناگفته‌ی گفتمان انقلاب اسلامی ایران در مناطق مختلف، به مدد تئوری پخش، با روش تبیینی-تحلیلی نحوه تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران، بر کشور عربستان- یکی از کشورهای مهم و نفت‌خیز منطقه که خاستگاه دین اسلام و محل انجام فریضه حج و نیز شاه‌کلید کشورهای عرب منطقه می باشد را بررسی کنیم. بی‌شک یافتن این ابعاد گامیست در جهت حل مشکلات جهان اسلام و شیعیان، که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل امروز دنیای اسلام و منطقه نیز باشد. فرضیه‌ای که در این نوشتار درصدد پردازش آن هستیم این است که؛ پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ابتدا، توسط دو نوع پخش: جابجایی و سلسله مراتبی بر مناطق شیعه‌نشین عربستان تأثیر داشته و موجب انسجام، پویایی، فعال و انقلابی شدن گفتمان سیاسی شیعه، در آن مناطق و شکل‌گیری گفتمان مقاومت شده، سپس ازآنجا به‌وسیله پخش سرایتی یا واگیردار بر سایر مناطق عربستان تأثیر داشته و خرده گفتمان‌های اعتراضی را پدید آورده که نتیجه آن بیداری مردم عربستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran and the Shiite Political Discourse in the Geographical Area of Saudi Arabia

نویسنده [English]

  • Maryam Rahmani

PhD student in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran, which is a rare phenomenon, has been the subject of numerous researches and studies, and one of the important forms of this research, which is more important considering the recent developments in the world and the region, is to study the reflections of this revolution. Internationally and regionally, in this article we also seek to find new and unspoken capacities and dimensions of the discourse of the Islamic Revolution of Iran in different regions, with the help of diffusion theory, with an explanatory-analytical method of the impact of the Islamic Revolution on Saudi Arabia - one of Examine the important and oil-rich countries of the region, which are the origin of Islam and the place of Hajj, as well as the key king of the Arab countries in the region. Undoubtedly, finding these dimensions is a step towards solving the problems of the Islamic world and the Shiites, which can also answer many of the problems of the Islamic world and the region today. The hypothesis we are trying to process in this paper is that; The victory of the Islamic Revolution of Iran, first, by two types of broadcasting: displacement and hierarchy has affected the Shiite areas of Saudi Arabia and led to the cohesion, dynamism, activation and revolutionization of Shiite political discourse in those areas and the formation of resistance discourse, then by broadcasting Or the contagion has affected other parts of Saudi Arabia and created protest sub-discourses that result in the awakening of the Saudi people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of the Islamic Revolution of Iran
  • broadcast
  • Saudi Arabia
احمدی، سید عباس (1389). «نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ(مطالعه موردی تشیع و ایران)»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره اول.
اخ‍وان‌ ک‍اظمی‌، ب‍ه‍رام (1373). م‍روری‌ ب‍ر رواب‍ط ایران‌ و ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ در دو ده‍ه‌ اخیر، ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ تبلیغات اسلامی، م‍رکز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر.
اخوان کاظمی، بهرام (1379). «واگرایی‌ها و همگرایی‌ها در روابط ایران و عربستان»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هفتم، شماره 2، تابستان.
اسپوزیتو، جان. ال (1386). انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
آقائی، سید داوود (1368). سیاست و حکومت در عربستان، تهران: نشر کتاب سیاسی.
برزگر، ابراهیم (1382). «نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره هشتم.
بی‌نام (1387). «انقلاب اسلامی؛ بیداری مسلمانان جهان و جنبش‌های رهایی‌بخش»، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 11، بهمن.
جمال‌زاده، ناصر (1391). «قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقلاب (با تأکید بر بیداری اسلامی در منطقه)»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 4، پاییز.
جمالی، جمال (1386). «هلال شیعی و هژمونی امریکا»، فصلنامه شیعه شناسی، سال پنجم، شماره 20.
جمعی از نویسندگان (1385). انقلابی متمایز: جستارهایی در انقلاب اسلامی ایران، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
چهرآزاد، سعید (1399). ««بررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه». فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(2)، صص 35-50.
حاضری، علی‌محمد (1380). انقلاب و اندیشه، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
حسینی، سید محمدصادق و برزگر، ابراهیم (1392). «نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر عربستان سعودی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره 33، تابستان.
حشمت زاده، محمدباقر (1385). تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(3)، صص 21-47.
خواجه سروی، غلامرضا و نوری، صدیقه (1391). «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلیتیک شیعه»، مجموعه مقالات همایش ژئوپلیتیک شیعه، 16 و 17 آبان.
درخشه، جلال (1386). گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصر، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
دشتی، فرزانه و باقری نیا، حدیث (1399). «بازخوانی مسئله امنیت فرهنگی در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (با تأکید بر بینش، نگرش و کنش مقام معظم رهبری)»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(3)، صص 41-62.
رضی بهابادی، بی بی سادات؛ بهادری، آتنا و پورکاویان، زینب. (1399). «تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، صص 247-269.
زورق، محمدحسن (1361). کعبه در زنجیر، تهران: سروش.
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1387). ژئوپلیتیک منطقه‌ی خلیج‌فارس، تهران، چاپ اول.
شکوئی، حسین (1388). اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول)، تهران: انتشارات هامون.
صادقی، سید شمس‌الدین؛ احمدیان، قدرت و زارع، سارا (1398). «راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس»، 5(4)، صص 29-45.
صدیق، میرابراهیم؛ جمشیدی، محسن و پورعظیم، معصومه (1398). ««نقش و جایگاه استراتژی دفاعی در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(11)، صص 63-98.
طاهری، سیدمهدی (1388). بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
عباسی اشلقی، مجید (1391). بازتاب معناگرایانه انقلاب اسلامی ایران بر اسلام‌گرایی در خاورمیانه، فصلنامه راهبرد، شماره 62، بهار.
عباسی، مجید؛ شیراوند، صارم و فتحی، محمد جواد (1398). ««ژئوتروریسم و گفتمان ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا در نظم هزاره جدید»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(10)، صص 157-182.
عمید زنجانی، عباسعلی (1376). انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فولر، ای گراهام و فرانکه، رند رحیم (1384). شیعیان عرب مسلمانان فراموش‌شده، ترجمه تبریزی، خدیجه، قم: انتشارات شیعه شناسی.
قدسی، امیر (1391). «تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه و تقابل استراتژی‌ها»، فصلنامه بیداری اسلامی، سال اول، شماره 1، بهار.
کرمی، کامران (1391). «بررسی تحلیل رویدادهای سیاسی، انتقادی و امنیتی عربستان سعودی در سال 2011»، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح.
لینکلیتر، آندرو (1385). ماهیت و هدف نظریه روابط بین‌الملل، ترجمه لیلا سازگار، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
محمدی، محمدیار (2010). «تأثیر موقعیت جغرافیایی شبه‌جزیره عربستان»، در گسترش و توسعه اسلام، مجموعه مقالات جغرافیدانان جهان اسلام، چهارمین کنگره بین‌المللی
ملکی عزین‌آبادی، روح اله؛ موسوی، سید محمدرضا و جلالی‌راد، محمدصادق (1398). ««بررسی رویکرد ایالات‌متحدۀ آمریکا علیۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمرکز بر اقدام دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4)، صص 129-159.
نصری، قدیر (1386). «نقد و بررسی کتاب شیعیان عربستان»، نویسنده: فواد ابراهیم، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره اول، شماره پیاپی 35، بهار.
Lehr Wagner, Heather, Saudi Arabia, Chelse a House Publications, USA,2008.
Benard, cneryl & Khalilzad, Izalmay, The government of god: Irans Islamic repabli, new York: cloumbia university, press,1984.
Emirbayer, Mustafa and Jeff Goodwin, Symbols, Positions,Objects: Towards a New Theory of Revolutions and Collective Action, History and Theory, 1996.
Fox, Janathan, Aword survey of religion and the state, new York Cambridge university press, 2002.