نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

بررسی قلمرو دین و نقش اجتماعی آن، از دیرباز در حوزه های مختلف علمی در کانون توجه بوده است. عرفی شدن یکی از مفاهیم مهم در عرصه جامعه شناسی دین است. برخی چنین استدلال می کنند که عرفی شدن آیندۀ  حتمیِ تمامی جوامع در حال توسعه است. در ایران نیز که دارای ساختاری درهم تنیده با دین است، این بحث همواره اهمیت اساسی داشته است. در این مقاله، با استفاده از روش اسنادی، روند شکل گیری و نتایج عرفی شدن در دوره سلسله پهلوی و دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. نتایج حاکی از توجه زیادِ حکومت پهلوی به سیاست عرفی شدن و تلاش برای گسترش آن در تمام حوزه ها است که در نهایت شاهدِ شکست سیاست های عرفی شدن و پیدایش جنبش انقلابی از درون اعتراضات مردمیِ مبتنی بر گفتمان اسلامی هستیم. در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز باتوجه به عمق و دلبستگی ایرانیان به دین و اسلام، شاهد یک مسیر تلفیق در جامعه هستیم که راه حل آن، تلاش در جهت تلفیق نظری و عملی دین و وضعیت مدرن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of secularization in Iran from the Pahlavi period to the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Alireza Zarei Mahmoudabadi 1
  • Mahnaz Farahmand 2

1 PhD student in Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

2 Associate Professor of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The study of the realm of religion and its social role has long been in the spotlight in various scientific fields. Secularization is one of the most important concepts in the field of sociology of religion. Some argue that secularization is the inevitable future of all developing societies. In Iran, which has a structure intertwined with religion, this issue has always been of fundamental importance. In this article, using the documentary method, the formation process and the results of secularization in the Pahlavi dynasty and the period after the victory of the Islamic Revolution were studied. The results show that the Pahlavi government paid much attention to the policy of secularization and tried to expand it in all areas, which ultimately saw the failure of secularization policies and the emergence of a revolutionary movement through popular protests based on Islamic discourse. In the period after the victory of the Islamic Revolution, due to the depth and attachment of Iranians to religion and Islam, we are witnessing an integration path in society, the solution of which is to try to integrate religion and the modern situation theoretically and practically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • secularization
  • Islamic Revolution
  • Reza Shah
  • Mohammad Reza Shah
اتابکی، تورج (1387). تجدد آمرانة جامعه و دولت در عصر رضاشاه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس.
اکبری، محمد علی (1384). تبارشناسی هویت جدید ایرانی(عصر قاجاریه و پهلوی)، تهران: علمی و فرهنگی.
امیرطهماسب، عبدالله (1357). تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر، تهران: دانشگاه تهران.
امینی، علیرضا و ابوالحسن شیرازی، حبیب الله (1385). تحولات سیاسی اجتماعی ایران از قاجاریه تا اسـتقرار رضاشاه، تهران: قومس.
آبراهامیان، یراوند (1378). ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی، تهران: نشرنی.
آیرملو، تاج الملوک (1380). خاطرات ملکه پهلوی، تهران: به آفرین.
بصیرت منش، حمید (1376). علماء و رژیم رضاشاه، تهران: عروج.
بهشتی، سیدصمد و قاسمی، وحید (1392). «تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران»، مجله علوم اجتماعی، دوره1، صص 91-61.
بیرشک، ویبرت (1363). سفرنامه بلوشر، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران: خوارزمی.
جلیلی، هادی (1383). تأملاتی جامعه شناختی درباره سکولارشدن، تهران: طرح نو.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). ««راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(8)، صص 65-89.
چهرآزاد، سعید (1398). ««وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4)، صص 127-144.
چهرآزاد، سعید (1399). ««بررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه». فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(2)، صص 35-50.
خانجانی، قاسم (1398). ««راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 9(1)، صص 1-30.
خمینی، روح الله (1378). صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دیگار، ژان پیر (1377). ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران:البرز.
شایگان، داریوش (1380). افسون زدگی جدید ،تهران: نشر پژوهش فروزان فر.
شجاعی زند،علیرضا (1380). دین، جامعه، عرفی شدن، تهران: مرکز.
شجاعی زند،علیرضا (1381). عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسلامی، تهران: انتشارات باز.
صادقی، سید شمس‌الدین؛ احمدیان، قدرت و زارع، سارا (1398). ««راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس»، 5(4)، صص 29-45.
صالح پور، جهانگیر (1373). «فرآیند عرفی شدن شریعت مسیح»، کیان، دوره 21، صص 39-35.
صالح پور، جهانگیر (1374). «فرآیند عرفی شدن در فقه شیعی»، کیان، دوره 24، صص 23-17.
عباسی، مجید؛ شیراوند، صارم و فتحی، محمد جواد (1398). ««ژئوتروریسم و گفتمان ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا در نظم هزاره جدید»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(10)، صص 157-182.
گلستانی، صادق (1389).  نقد و بررسی نظریه عرفی شدن در ایران، قم: انتشارات امام خمینی.
مکی،حسین (1374).  تاریخ بیست ساله ایران، تهران: علمی.
موسوی، سید محمدرضا و قنبری، سمیه (1399). ««قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در افغانستان(2020-2001)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 10(2)، صص 277-308.
نجفی،حسین (1394). «فراتحلیل تحقیقات عرفی شدن در ایران برپایه شاخص های برگرفته از متون دینی»، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، دوره3، صص 89-83.
Berger, Peter.L. (1967).The Sacred Canopy: The Elements of a Sociological
Theory of Religion, Sociology of Religion, 29 , pp. 40-42.
Banani, Amin (1961). The Modernization of Iran. Stanford University press.
Dobbelaere, Karel(2006).Bryan Wilson’s Contributions to the Study of Secularization ,Social Compass, 53(2), pp.141-146.
Hadden, Jeffrey, K. (1987).Toward Desacralizing Secularization Theory, Social Forces, 65(3), pp.857-611.
Shiner, L. (2010). The Concept of Secularization in Empirical Research. Bryan S. Turner. (Ed.). Secularization. Vol. 2. Los Angeles and London: Sage.