نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و تبیین مشارکت سیاسی اجتماعی زنان به صورت مقایسه ای می پردازد. با این رویکرد، که زنان به عنوان فاعلان وگنشگران جامعه هستند، می توان اهداف عام وخاصی را برای مقاله درنظر گرفت، که از اصلی ترین اهداف این مقاله، پاسخ به پرسمان های مشارکت زنان است. توسعه مشارکت زنان و تحولات حاصل از آن در چند دهه گذشته پرسمان هایی را بازتولید کرده است. در این بررسی باروش کتابخانه ای و اسنادی و با رویکرد تحلیلی – توصیفی و استنتاجی تلاش شده پاسخ به پرسمان ها براساس گفتمان های موجود مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است، درقبل از انقلاب مشارکت سیاسی زنان در نتیجه گفتمان های ناشی از ستیز بین مشروطه و مشروعه (مشروطیت) یا بین سنت ومدرنیته (پهلوی) قرار داشت و در بعد از انقلاب نیز ستیز بین برابری و نابرابری حاکم می گردد. با توجه به تاثیر ایدئولوژی در معنا و مسیر گفتمان، با تغییر ایدئولوژی به ترتیبی که از گفتمان سنتی به مدرن وسپس سازندگی و تکنوکرات می رسیم، به تدریج آشنایی بیشتر با حقوق شهروندی صورت گرفته و مشارکت با مطالبه گری جدی توام شده و تنوع مطالبات ایجاد می گردد و زمینه برای بازگشت به خویشتن خویش و آزادی درونی و نوآوری و خلاقیت فراهم می گردد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reproduction of the question of women's socio-political participation in the discourse of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Frank Saidy

Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

چکیده [English]

The present article examines and explains the socio-political participation of women in a comparative way. With this approach, that women are the actors and agents of society, general and specific goals can be considered for the article, which is one of the main goals of this article, answering questions about women's participation. The development of women's participation and the resulting developments over the past few decades have reproduced questions. In this study, using a library and documentary method and with an analytical-descriptive and inferential approach, the answers to the questions are tried to be analyzed based on the existing discourses. The results show that before the revolution, women's political participation was the result of discourses resulting from the conflict between the constitution and legitimacy (constitutionalism) or between tradition and modernity (Pahlavi), and after the revolution, the struggle between equality and inequality prevailed. Given the impact of ideology on the meaning and direction of discourse, with the change of ideology in the order from traditional to modern and then constructive and technocratic discourse, gradually more familiarity with citizenship rights and participation with serious demands and diversity of demands And provides the ground for a return to self and inner freedom and innovation and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questions
  • discourse
  • women
  • political participation
  • the Islamic Revolution
اتحادیه، منصوره (بی تا). «تاریخچه مشارکت زنان در مشروطیت»، تهران: مجموعه مقالات بیداری زنان.
افضلی نژاد، ملیحه، (1394). «نقش انجمن های زنان در برقراری اعتدال و توسعه از زمان مشروطه تاکنون»، مجموعه مقالات زنان –اعتدال –توسعه، تهران: انتشارات راه فردا.
امام خمینی، روح الله (1393) صحیفه نور، تهران: سازمان چاپ وانتشارات.
آبراهایمان، یرواند (1384) ایران بین دو انقلاب، مترجمین احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین (1374). جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشرنی.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(8)، 65-89.
خانجانی، قاسم (1398). ««راه‌های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای(مد‌ظله‌العالی)». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 9(1)، 1-30.
رضی بهابادی، بی بی سادات؛ بهادری، آتنا و پورکاویان، زینب (1399). «تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه‌ای و مبانی قرآنی آن»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 247-269.
دارابی، علی (1388). رفتار انتخاباتی درایران، الگوها ونظریه ها، تهران: انتشارات سروش.
دارابی، علی (1391). جریان شناسی سیاسی در ایران، چاپ دهم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.
رفیع پور، فرامرز (1384). توسعه و تضاد، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
سن، آمارتیا (1385). توسعه به مثابه آزادی، مترجم وحید محمودی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
شاهسون، پریچهر (1389). «بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی زنان»، فصلنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 163-164.
صادقی فسایی، سهیلا؛ خادمی، عاطفه و نجفی، طیبه (1395). «تحلیل گفتمان اجرایی سه دوره اجرایی جمهوری اسلامی ایران در زمینه وضعیت زنان»، دو فصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان، صص 175-201.
طباطبایی، محمد صادق و دیگران (1387). «بررسی مساله تصدی زن به مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 24، صص 13-39.
عابدی جعفری، حسن و تدریسی، شیما (1394). «افزایش مشارکت سیاسی زنان با راهکار تبعیض مثبت»، تهران: مجموعه مقالات زنان، اعتدال و توسعه، تهران: انتشارات راه فردا.
کاظمی، مسعود (1394). همه ی وعده های رئیس جمهوری، سالنامه نوروزی روزنامه شرق.
کولایی، الهه (1385). نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی، تهران: دانشگاه تهران.
فتاحیان، محمد حسین (1399). «درآمدی بر اندیشه سیاسی آیت الله سید علی خامنه‌ای در تحقق جامعه اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 51-72.
مسعودنیا، حسین ودیگران (1393). «مطالعه تطبیقی حضور زن در قوه مقننه: تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران»، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره 4.
مصفا، نسرین (1385). نقش زنان در انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی زنان در ایران.
مطهری، مرتضی (1378). نظام حقوقی زن درسلام ،تهران: صدرا.
مک کی، ساندرا (1380). ایرانی ها، ترجمه شیوا رویگریان، تهران: ققنوس
میری، ثمر (1398). «بررسی نقش زنان در دفاع مقدّس براساس خاطره نوشت یکشنبۀآخر (خاطرات معصومه رامهرمزی)»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(2)، 49-68.
ودیعه، ساسان؛ حضرتی، زهرا و عزیزآبادی، زهرا (1396). مطالعه جامعه شناختی برنامه ریزی شهری با رویکرد زنان جهت تدوین الگوی توسعه پایدار شهر تهران.
Bahramitash, R. (2003). "Revolution, Islamization and Women's Employment in Iran, World Affair IX(2): 229-241.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change .London: Polity Press.