تحلیل آسیب شناسانه اقتصاد سیاسی دولت های نهم و دهم مبتنی بر نظم اجتماعی داگلاس نورث
تحلیل آسیب شناسانه اقتصاد سیاسی دولت های نهم و دهم مبتنی بر نظم اجتماعی داگلاس نورث

قاسم امامی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 37-59

چکیده
  کشورهای مختلف برای دستیابی به توسعه از اقتصاد سیاسی متفاوتی از جمله اقتصاد بازار آزاد یا رویکرد دولتی و بازتوزیعی بهره می گیرند. براساس الگوی نظری نورث، جوامع در حال توسعه جهت دستیابی به توسعه دو نوع ...  بیشتر
آینده پژوهی امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
آینده پژوهی امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران

مسعود مطلبی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 51-71

چکیده
  در هزاره جدید، مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران، مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده تحقیق حاضر بر این فرض تاکید دارد که امنیت ملی برخلاف ...  بیشتر