نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

اگرچه بررسی ریشه های پیدایش انقلاب ها همواره ایده ای جذاب و قابل تأمل بوده، اما تاکنون تلاشی جدی برای تبیین نظری در باره علل، ماهیت، چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی ایران که از یک سو سبب تغییر در اساس و نوع حکومت شد و از سوی دیگر به تحول در ایدئولوژی غالب و رسمی کشور و خط مشی های اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و تحول در ابعاد داخلی و خارجی شد، دست کم در زبان فارسی در حد یک انقلاب اجتماعی بزرگ ، صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با طرح این سوال که زمینه های اجتماعی وقوع انقلاب اسلامی ایران کدامند می کوشد تا علل اجتماعی شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را به عنوان آخرین، مهم ترین و برزگ ترین انقلاب قرن بیستم مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد اولاً ضعف مبانی مشروعیت، هویت زدایی، ستیز با مذهب و نارضایتی طبقه متوسط بیشترین تاثیر را در وقوع انقلاب اسلامی داشته اند.تانیاٌ تشدید وابستگی به غرب ، ساختار فرد محوری و فساد حکومتی منجر به گسترش نارضایتی و تسریع روند انقلابی شده است و ثالثاً رهبری، مردم و ایدئولوژی در ایجاد وضعیت انقلابی نقش بسزایی داشتند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the social contexts influencing Islamic Revelation of Iran

نویسنده [English]

  • AbbasAli Talebi

Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Swadkoh branch, Islamic Azad University, Swadkoh, Iran

چکیده [English]

Although investigating the origins of revolutions has always been an attractive and thought-provoking idea, so far there has been a serious attempt to explain the causes, nature, why and how of the Iranian Islamic revolution, which on the one hand caused a change in the basis and type of government, and On the other hand, there was a change in the dominant and official ideology of the country and social, economic, and political policies and changes in internal and external dimensions, at least in the Persian language, it has not taken place to the extent of a great social revolution.This article tries to investigate the social causes of the formation of the Islamic Revolution of Iran as the last, most important and most significant revolution of the 20th century by posing the question of what are the social contexts of the Islamic Revolution of Iran by using descriptive and analytical methods. The analysis shows the findings. First of all, the weakness of the foundations of legitimacy, de-identification, conflict with religion and dissatisfaction of the middle class with the individual-centered structure of the government had the greatest impact on the occurrence of the Islamic Revolution. and thirdly, leadership, people and ideology played a big role in creating a revolutionary situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • revolution
  • political structure
  • legitimacy
  • de identification
  • Intensification of dependence