نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه تعدد وتکثر نظریه های انقلاب به حدی است که دسته بندی و فهم خود این نظریه ها به نوعی کار علمی تبدیل شده است. یک دسته بندی متداول از نظریه های انقلاب که ریشه در نظریه های جامعه شناختی دارد دوگانه‌ی ساختاری-فرهنگی یا ساختار-کارگزار است. در این دسته بندی نظریه های انقلاب یا با رویکرد ساختاری به تبیین انقلاب می پردازند یا با رویکرد فرهنگی و کارگزاری. حول این دوگانه و اعتبار آن مباحث گسترده ای صورت گرفته است. این متن بررسی فرهنگی و ساختاری از انقلاب را در ارتباط تنگاتنگ با دو گزاره انقلاب ها فرا می رسند و انقلاب ها ساخته می شوند قرار داده و از رهگذر برقراری این ارتباط به تعیین جایگاه هر یک از دو رویکرد فرهنگی و ساختاری و سپس بازتعریف موقعیت دو گزاره مذکور می پردازد. به عبارتی از برقراری عامدانه چنین ارتباطی به عنوان یک روش سود می جوید تا به درک روشن تری از آن دست یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rereading the cultural and structural conditions in the revolution (a critical analysis of the structure-agent approach)

نویسنده [English]

  • Tooraj Rahmani

Faculty member

چکیده [English]

Today the plurality of theories of revolution is such that the categorization and understanding of these theories has become a kind of scientific work. A conventional and common classification of revolution theories, which is rooted in sociological theories, is structural-cultural duality or structure-agent 8. In this category, revolution theories either explain the revolution with a structural approach or with a cultural and agent approach. There have been extensive discussions around this duality and its validity. This text puts the cultural and structural investigation of the revolution in close connection with the two propositions: revolutions come and revolutions are made, and through establishing this connection to determine the position of each of the two cultural and structural approaches and then redefine the position of the two The said proposition pays. In other words, he seeks to gain a clearer understanding of such a relationship by intentionally establishing it as a method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Revolution"؛ structural approach"؛ cultural approach"؛ atomism"؛
  • "؛ holism"