نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

اسلام به عنوان ایدئولوژی ای سیاسی برای اولین بار با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد؛ اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه دارد تبیین چرائی و چگونگی شکل‌گیری و رشد اندیشه اسلام سیاسی می باشد. گفتمان اسلام سیاسی، بر اساس اندیشه‌های امام خمینی(ره)، بر ولایت فقیه، فقه و روحانیت به‌عنوان مفسران اصلی شریعت تاکید دارد. اسلام سیاسی فقاهتی نیز پس از انقلاب اسلامی با پشتوانه‌ امام خمینی و روحانیت به‌عنوان قدرتمندترین گفتمان مطرح گردید. این گفتمان به آرامی نشانه‌ها و مفاهیم خود را در یک مناظره‌ سخت گفتمانی و دررویارویی با گفتمان‌های دیگر تثبیت نمود. از سویی از دیرباز تلاش‏های بسیاری برای حل چالش بین سنّت و مدرنیته صورت گرفته است. اصلی ترین سوالی که در این پژوهش به ذهن متبادر می شود این است که اسلام سنّتی که نصر بر آن اصرار می‌ورزد با اسلام سیاسی امامخمینی(ره) که معیار صحیح فهم معارف دینی است چه تفاوت هایی دارد؟که یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام سنّتی و به‌طورکلی سنّت‌گرایی که نصر بر آن اصرار می‌ورزد با اسلام سیاسی امام خمینی(ره) که معیار صحیح فهم معارف دینی است، در مسائل گوناگونی با هم چالش دارند.و سوال دیگر در این خصوص است که اسلام سیاسی امام خمینی با تأکید بر جاودانگی و جامعیت دین و همچنین پویایی فقه شیعه در اثبات کارآیی دین بر چه مباحثی تاکید دارد؟که یافته ها حاکی از آن است که اسلام سیاسی امام خمینی با تأکید بر جاودانگی و جامعیت دین و همچنین پویایی فقه شیعه به دنبال اثبات کارآیی دین برآمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of the political Islam of Imam Khomeini (RA) and the traditional Islam of Seyyed Hossein Nasr

نویسندگان [English]

  • morteza omrani 1
  • saeed eslami 2
  • kamal pouladi 3

1 PhD student, Department of Political Science, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Science, Chalos Unit, Islamic Azad University, Chalos, Iran

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

چکیده [English]

Islam as a political ideology was realized for the first time with the victory of the Islamic Revolution; But what is of less interest in this is the explanation of why and how the thought of political Islam was formed and developed. The discourse of political Islam, based on the thoughts of Imam Khomeini (RA), emphasizes the authority of jurisprudence, jurisprudence and clergy as the main interpreters of Sharia. Jurisprudential political Islam also emerged as the most powerful discourse after the Islamic Revolution with the support of Imam Khomeini and the clergy. This discourse slowly established its signs and concepts in a tough discourse debate and in confrontation with other discourses. On the one hand, many attempts have been made to solve the challenge between tradition and modernity. The main question that comes to mind in this research is what is the difference between the traditional Islam that Nasr insists on and the political Islam of Imam Khomeini (RA), which is the correct standard of understanding religious education? It is that the traditional Islam and in general the traditionalism that Nasr insists on and the political Islam of Imam Khomeini (RA), which is the standard of correct understanding of religious teachings, are in conflict with each other in various issues. And another question in this regard is that the political Islam of Imam Khomeini Emphasizing the immortality and comprehensiveness of religion as well as the dynamics of Shiite jurisprudence,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudential Islam
  • political Islam
  • Imam Khomeini (RA)
  • traditional Islam
  • Seyyed Hossein Nasr