نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

2 دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف محققان در این پژوهش این است تا با بررسی دقیق زمینه های ملی گرایی در سطوح اجتماعی و سیاسی در ایران و ترکیه، به ویژگی ها و تاثیر آنها بپردازد. در این مقاله از مبانی نظری ارنست آندره گلنر(Ernest André Gellner) بهره خواهیم جست تا یکسان سازی ناسیونالیسم در ترکیه و تبیین بازنمایی ناسیونالیسم در ترکیه و تاثیر آن بر هویت ملی در ایران معاصر در صور مختلف فرهنگی و سیاسی خواهیم پرداخت. داده های پژوهش بر مبنای دریافت کتابخانه ای و رجوع به منابع دست اول می باشد. در این راستا با بررسی منابع موجود و نحوه تاثیرگذاری نظام های حکومتی در ظهور جنبش های ناسیونالیستی در ایران و ترکیه در یک مطالعه تطبیقی نتیجه گیری خواهد شد. این تحقیق از لحاظ محتوا نوعی پژوهش کیفی به شمار می آید که در ابتدای تحقیق یک بررسی تاریخ نگارانه صورت خواهد پذیرفت، اما اساس پژوهش روش تحلیلی و تطبیقی خواهد بود که رویکرد پژوهش مبتنی بر تاثیرگذاری عوامل محیطی در ایران و ترکیه می باشد. بر مبنای نتایج یافته ها با توجه به سابقه دیرینه ارتباط میان ایران و ترکیه، تاریخ معاصر ترکیه که تحت تاثیر حرکتی پرتکاپو بین نفوذ مدرنیته و گرایش های ملی گرایی قرار گرفته، بر هویت ملی در ایران تاثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining and explaining the representation of nationalist ideas in Turkey and its impact on national identity in contemporary Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Shiari 1
  • Ali Shokri 2

1 . Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 PhD in Political Science, Iran Issues, Department of Political Science and International Relations, Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The goal of the researchers in this research is to investigate the characteristics and impact of nationalism at the social and political levels in Iran and Turkey. In this article, we will use the theoretical foundations of Ernest André Gellner to unify nationalism in Turkey and explain the representation of nationalism in Turkey and its impact on national identity in contemporary Iran in various cultural and political forms. The research data is based on library receipt and reference to first-hand sources. In this regard, a comparative study will be conducted by examining the available sources and how government systems influence the emergence of nationalist movements in Iran and Turkey. In terms of content, this research is considered to be a type of qualitative research, which will be a historiographical investigation at the beginning of the research, but the basis of the research will be analytical and comparative method, which research approach, is based on the influence of environmental factors in Iran and Turkey. Based on the results of the findings, considering the long history of the relationship between Iran and Turkey, the contemporary history of Turkey, which has been affected by a dynamic movement between the influence of modernity and nationalistic tendencies, has affected the national identity in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Iran
  • nationalism
  • national identity
  • idea