نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد است معنا، چیستی، چرایی، و مؤلفه‌ها و ویژگی‌های انسجام ملی را در اندیشه‏ حضرت آیت الله امام خامنه‌ای(مدظله العالی) و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان مورد واکاوی قرار دهد. از این رو، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مفهوم انسجام ملی در اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) چه معنایی دارد؟ ابعاد و مؤلفه‌های آن چیست؟ عوامل و موانع مؤثر بر انسجام ملی در جامعه کدامند؟ و راهکارهای ارتقای انسجام ملی از منظر ایشان چه می‌باشد؟ روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی سخنرانی‌هایی بوده که معظم له از سال ۱۳۶۸ تاکنون ۱۳۹۷ در خصوص انسجام ملی سخنرانی نمودند. بنابراین روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‏ای به روش فیش‏برداری و مراجعه به منابع دست اول، یعنی سخنرانی‏های معظم‌له مستند به سایت ایشان می‏باشد. بنابراین روش تحلیل یافته‌ها، به شیوه تحلیل مضمونی با استناد به سایت مقام معظم رهبری و بیانات ایشان انجام گرفت. نتایج یافته‌های تحقیق در زمینه اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) آثار و عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در انسجام ملی را نشان می‌دهد. مؤلفه‌های عوامل سیاسی شامل الف- رهبری و مرجعیت، ب- اتحاد میان قوای سه گانه و دستگاه‌های دولتی،‌ و ج- مردم می‌باشد. همچنین عوامل اجتماعی شامل: الف‌) تشکیل اتحادیه‌های صنفی، و توجه به مشکلات مردم، ب) تشکیل هیأت‌های مذهبی و توجه به مسائل معنوی، و ج) ایجاد مراکز و کانون‌های تفریحی سالم می‌باشد. عوامل نظامی شامل: الف) همکاری و همدلی میان نیروهای مسلح و دولت، و ب‌) استقلال و آمادگی نیروهای نظامی در سیاست دفاعی کشور می‌باشد. همچنین عوامل فرهنگی و اقتصادی نیز دارای مؤلفه‌های مرتبط به خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National cohesion in the political thought of Grand Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • reza doustdar 1
  • naveed kamyab 2
  • Hasan Kalaki Kurdkalai 1

1 Member of the scientific faculty of Faraja Research Institute of Law Enforcement Sciences and Social Studies, Tehran, Iran

2 PhD student in political science, Islamic Azad University, Lamard branch, Lamard, Iran

چکیده [English]

Background and problem: The current research aims to analyze the meaning, what, why, and components and characteristics of national cohesion in the thought of Ayatollah Khamenei (Madazla Al-Aali) and the different dimensions of the issue from his perspective. Therefore, the current research seeks to answer the question, what does the concept of national cohesion mean in the political thought of Ayatollah Grand Ayatollah Khamenei (Madazla Al-Ali)? What are its dimensions and components?

Methodology: The method of the current research is qualitative and of thematic analysis type. The statistical population in this research includes all the speeches that His Holiness gave from 1368 to 1397 regarding national unity. Therefore, the method of collecting information is a library using a phishing method and referring to first-hand sources, that is, the speeches of His Holiness documented on his website. Therefore, the method of analyzing the findings was done by thematic analysis based on the Supreme Leader's website and his statements.

Results and findings: The results of the research findings in the field of the political thought of the Supreme Ayatollah Khamenei (Madazaleh Al-Ali) show the effects and political, economic, cultural and social factors in national cohesion. The components of political factors include a- leadership and authority, b- unity between the three powers and government agencies, and c- people. Also, social factors include: a) formation of trade unions, and attention to people's problems, b) formation of religious boards and attention to spiritual issues, and c) creation of healthy recreation centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic analysis
  • Ayatollah Grand Ayatollah Khamenei'
  • s thought
  • motivation
  • works
  • national cohesion
  • national unity