نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی جامعه شناسی سیاسی رابطه هوش سیاسی با اشکال مختلف مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: شهروندان شهرکرمان) پرداخته است. امروزه هم از دیدگاه نظری و تئوریک هم از منظر علمی، توجه ویژه ای به نقش و چگونگی تائیر مولفه ها و عوامل فردی تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی می شود در همین راستا این پژوهش به دنبال مطالعه پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا بین هوش سیاسی شهروندان شهر کرمان با ابعاد مختلف مشارکت سیاسی آنان رابطه معناداری وجود دارد؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش برای سنجش مشارکت سیاسی و هوش سیاسی از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین هوش سیاسی با ابعاد مختلف مشارکت سیاسی در شهروندان شهر کرمان رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری نشان می دهد که ضریب بتای استاندار شده رابطه هوش سیاسی با مشارکت سیاسی برابر (80/0=β) می باشد. علاوه بر این در خصوص رابطه هوش سیاسی با ابعاد مختلف مشارکت سیاسی با توجه به ماتریس همبستگی محاسبه شده متغیر هوش سیاسی با کلیة ابعاد مشارکت سیاسی رابطه مثبت داشته و در این، میان بیشترین رابطة را با مشارکت در مباحث سیاسی با 725/0 و کمترین میزان رابطة را با مشارکت در اجتماعات سیاسی با 339/0 داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Political Sociology of the Correlation between Political Intelligence and Different Forms of Political Participation (Case Study: Citizens of Kerman)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Roohi 1
  • Majid Golparvar 2
  • Alireza Manzari Tavakoli 3

1 Ph.D. student, Department of Political Science, Baft Branch, Islamic Azad University, Baft, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Baft Branch, Islamic Azad University, Baft, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

چکیده [English]

The current study examines the Studying Political Sociology of the Correlation between Political Intelligence and Different Forms of Political Participation (Case Study: Citizens of Kerman). Today, both from a theoretical and a scientific point of view, special attention is paid to the role and influence of individual components and factors affecting political participation. In this regard, this study seeks to answer this basic question: is there any meaningful correlation between the political intelligence of the citizens of Kerman and the different dimensions of their political participation? The research method in this study is descriptive-analytical. In this study, standard questionnaires have been used to measure political participation and political intelligence. The results of this study indicate that there is a significant and direct correlation between political intelligence and different dimensions of political participation among the citizens of Kerman. Also, data analysis through structural equations indicates that the standardized beta coefficient of the correlation between political intelligence and political participation is equal to (β =0.80). Furthermore, regarding the correlation between political intelligence and different dimensions of political participation according to the the calculated correlation matrix, the variable of political intelligence had a positive correlation with all dimensions of political participation, and among this, it had the highest correlation with participation in political discussions with a score of 0.725 and had the lowest correlation with participation in political gatherings with a score of 0.339.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Intelligence
  • Political Participation
  • Different Forms of Political Participation
  • Kerman city