نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی مادامی که در مسیر حقیقی خود گام بردارد، از غنای درونی خود در عرصه‌های مختلف بهره‌مند خواهد بود و ابعاد کارکردی آن نیز افزون می‌گردد. بر این اساس می‌توان ادعا نمود که هرگاه انقلاب در مسیر حقیقی خود حرکت نمود، به کارکردهای سیاسی‌ای دست یافت که مجموعه آن کارکردها منحصر در نظام الهی ـ توحیدی است و تاکنون هیچ نظامی در عالم نتوانسته بدان دست یابد. تاکنون در خصوص زمینه‌های ارتقاء کارکردهای سیاسی انقلاب در جامعه کمتر سخن به میان آمده، بر اساس این ضرورت، نگارنده در این اثر با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تبیین این کارکردها خواهد بود و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که کارکردهای سیاسی انقلاب در ابعاد داخلی و بیرونی منوط به حرکت نمودن آن در گفتمانی است که بر اساس آن پدید آمد. لذا هرگاه انقلاب از ریل اصلی هدفگذاری شده خود خارج گردد، کارکردهای سیاسی‌اش نیز کاهش خواهد یافت و طبیعتاً موجی از نارضایتی عمومی نیز به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The fields of promoting the political functions of the Islamic revolution in the society

نویسنده [English]

  • hossian rahmanitirkalai

Faculty of Payam Noor University; Associate Professor

چکیده [English]

As long as the Islamic revolution continues on its true path, it will benefit from its inner richness in various fields and its functional dimensions will also increase. Based on this, it can be claimed that whenever the revolution moved on its true path, it achieved political functions, the set of which functions are unique in the divine-monotheistic system, and so far no system in the world has been able to achieve it. So far, there has been little talk about the fields of improving the political functions of the revolution in the society, based on this necessity, the author in this work will seek to explain these functions with a descriptive-analytical method, and finally he has come to the conclusion that the political functions of the revolution In internal and external dimensions, it depends on its movement in the discourse based on which it was created. Therefore, whenever the revolution deviates from its intended main track, its political functions will also decrease and naturally, it will bring a wave of public dissatisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious government
  • Islamic revolution
  • religious democracy
  • sociological
  • political functions