نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با مطالعه برنامه‌های توسعه و نتایج بدست آمده درایران بعد از انقلاب می توان گفت که کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. لذا هدف این مقاله بررسی جامعه شناسی مهم ترین موانع ساختاری توسعه اقتصادی در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین پیشینه موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه ای استفاده شد که بر اساس روش تحلیل مضمون شاخص هایی از دیدگاه نظری با نقاط مورد توجه تحقیق و مولفه‌های آن تناسب داشته اند استخراج و در قالب الگو ارائه شد. در ابتدا نظریه‌های توسعه اقتصادی (نظریه نوسازی، نظریه وابستگی، نظریه نظام جهانی، نظریه دولت رانتیر، نظریه روستو، نظریه تودارو، نظریه توسعه لوئیس) مورد مطالعه قرار گرفتند سپس برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی که شامل شش برنامه می باشند تحلیل و واکاوی شدند کم و کیف این برنامه ها یکسان نبوده و تفاوت‌هایی داشته‌اند. در مجموع با توجه به بررسی و مطالعه ادبیات نظری پژوهش پیرامون بررسی جامعه شناسی موانع ساختاری توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی الگویی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ترسیم نمود که شامل توسعه سیاسی، اصلاح سیاست های پولی و قیمتی، توسعه تجارت جهانی و جذب سرمایه، کاهش حجم دولت و تقویت اقتصاد خصوصی، افزایش بهره‌وری و تدوین برنامه جامع فقرزدایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Investigation Structural Obstacles to Development in Iran after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khorshidi Azad 1
  • Zahra Hazrati Someeh 2
  • Sasan vadièa 3

1 PhD Student, Department of Sociology Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sociology Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sociology Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

By examining the development plans and their results in Iran after the revolution, we can say that despite an abundance of natural resources and access to mineral resources of oil and gas, Iran is still not a developed country in the world economically. Therefore, this article delves into the most important structural obstacles to economic development in Iran after the Islamic Revolution. The research approach is qualitative. In terms of purpose, it is applied research. It used library studies to collect information on theoretical foundations and research literature, as well as the background of the research subject. It drew out some indicators that were theoretically relevant to the research and its components and displayed them in a pattern. First, we studied the economic development theories (modernization theory, dependency theory, world system theory, rentier government theory, Rostow's theory, Todaro's theory, and Lewis's development theory), then analyzed the development programs after the Islamic revolution, which include six programs. These programs were not similar and had variations and differences. The research drew a model to achieve economic development according to the review of the theoretical literature of the research on the sociology of the structural obstacles to development in Iran after the Islamic Revolution. It includes political development, reforming monetary and price policies, developing global trade and absorbing capital, reducing the size of the government and strengthening the private economy, increasing productivity, and developing a comprehensive plan for poverty alleviation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural obstacles
  • development
  • sociological theories
  • government
  • Iran after the Islamic Revolution