نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران

2 دانشیار روابط بین‌الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 دانشیار روابط بین الملل ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

تونس اولین کشوری بود که در سال 2010موج جدید بیداری اسلامی در منطقه آن آغاز شد و با کنار زدن بن علی از حکومت، موج جدیدی از تحولات منطقه تحت عنوان مبارزه علیه استبداد و دموکراسی خواهی را رقم زد. درواقع مهمترین خواسته‏های مردم در این دوره از بیداری اسلامی؛ دموکراسی خواهی و از میان برداشتن استبداد و دیکتاتوری بود، که در مشابهت با انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۵۷ می باشد. مهمترین پرسش عبارت است ازاینکه: موج بیداری اسلامی(2011) در پی دموکراسی خواهی متاثر از نیروهای مختلف در کشور تونس چه نتایجی به دنبال داشته است؟ در این مقاله با تاکید بر زمینه های بیداری اسلامی در تونس، بررسی روند دموکراسی خواهی و تحقق آن متاثر از نیروها و جریانات مختلف اسلامی و سکولار در تونس و البته تاثیرپذیری آن از انقلاب اسلامی ایران مورد نظر می‏باشد. یافته‏های مقاله نشان می‏دهد، موج بیداری اسلامی و دموکراسی خواهی در تونس با رهبری حزب النهضه متاثر از انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها، نتایج بهتری در ایجاد جامعه ای متکثر و انزوای استبداد به دنبال داشته و هرچند آهسته اما دست یابی به دموکراسی در این کشور چشم‏انداز مناسب تری دارد. بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای و اسنادی در این مقاله برای نگارش مطالب استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening and Influential Forces in the Democratization Process in Tunisia (2011-2021) Inspired by the Iranian Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • khosro aram 1
  • alireza rezaei 2
  • ghasem torabi 3

1 PhD Student in Political Science, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran

2 Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

3 Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Tunisia was the first country in which a new wave of Islamic awakening began in its region in 2010, and with the removal of Ben Ali from the government, it marked a new wave of developments in the region under the name of fighting against tyranny and seeking democracy. In fact, the most important demands of the people in this period of Islamic awakening; It was the desire for democracy and the removal of tyranny and dictatorship, which is similar to the Iranian Islamic Revolution in February 1357. The most important question is: What were the results of the wave of Islamic awakening (2011) following the demand for democracy influenced by various forces in Tunisia? And its realization is affected by various Islamic and secular forces and currents in Tunisia, and of course its influence by the Islamic Revolution of Iran is desired (goal). The findings of the article show that the wave of Islamic awakening and democratization in Tunisia with the leadership of Hezb-al-Nehza influenced by the Islamic Revolution of Iran has had better results in creating a pluralistic society and the isolation of tyranny than in other countries. Searching for democracy in this country has a more suitable perspective (findings). Using the analytical descriptive method and referring to library and documentary sources is used in this article to write the content (method).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tunisia
  • Islamic awakening
  • Islamic revolution of Iran
  • democracy
  • Hezb-al-Nehza