نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه "رهایی" در عرصه های اجتماعی، سیاسی و معرفت شناختی تبدیل به یک گفتمان شده است. مفهوم رهایی از دوره ی مدرن به بعد و خصوصاً در دوره ی معاصر مورد توجّه جدی قرار گرفته و از اهمیّت بیشتری نسبت به دورۀ پیشامدرن برخوردار بوده است. مسئله ی اصلی در مبحث رهایی، قدرت، سلطه و آثار منفی ناشی از این عوامل است که در قالب ویژگی هایی چون "شیء گشتگی"، "عدم استقلال"، "بی هویّتی" و "بی معنایی" متجلّی می شود. از این جهت مطالعه ی رهایی در میراثِ فکریِ ایرانِ معاصر نیز ضروری به نظر می رسد. در این میان اندیشه ی رهایی دکتر علی شریعتی به عنوان یکی از متفکرین معاصر اهمیت ویژه ای دارد. چرا که او بخش عمده ای از اندیشه ی خود را به سمت رهایی جهت گیری کرده است. مقایسه ی "اندیشه ی رهایی دکتر شریعتی" و "روایت مدرن رهایی" نتایج قابل توجهُّی خواهد داشت. بررسی اندیشه ی رهاییِ شریعتی و نسبت سنجیِ آن با روایت های مدرنِ رهایی و تبیین چگونگی تأثیرپذیری او از این مباحث، هدف این پژوهش تلقی می شود. مقاله ی حاضر در دو بخش ارائه می گردد. بخش نخست، بازخوانی سیر تحوُّل مفهوم رهایی در دوره ی مدرن خواهد بود و سپس میراث فکری به جا مانده از دکتر شریعتی مورد خوانش قرار می گیرد. این امر به منظور فهم و تجسم اندیشه ی رهاییِ او صورت می پذیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Emancipation in the thought of Ali Shariati (Comparative analysis of modern narratives of emancipation)

نویسندگان [English]

  • Tooraj Rahmani 1
  • rasouk arbkhani 2

1 Faculty member

2 faculty member

چکیده [English]

Today, "emancipation" has become a discourse in the social, political and epistemological fields.

The concept of emancipation has received serious attention from the modern period onwards, especially in the contemporary period, and has been more important than the pre-modern period.

The main problem in the subject of emancipation is power, domination and the negative effects of these factors, which are manifested in the form of characteristics such as "objectification", "lack of independence", "unidentity" and "meaninglessness". Therefore, it seems necessary to study emancipation in the intellectual heritage of contemporary Iran. In this, the emancipation thought of Dr. Ali Shariati as one of the contemporary thinkers is of special importance. Because he has directed most of his thoughts towards emancipation. The comparison of "Dr. Shariati's emancipation thought" and "modern narrative of emancipation" will have significant results. The purpose of this study is to investigate Shariati's emancipation thought and compare it with modern emancipation narratives and explain how he was influenced by these topics.

eman

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emancipation
  • the thought of emancipation
  • Ali Shariati
  • modern period