نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

جنبش اتنیسیسم (به معنی مطالبه محوری و حق‌خواهی دربرابر اتنوسنتریسم گروه قومی مسلط در ایران) در قالب ملی گرایی ترکی بخش مهمی از حیات سیاسی در آذربایجان را رقم می زند. در این جستار سعی بر این است تازمینه ها، علل و ریشه های سیاسی شدن تفاوت های فرهنگی، نژادی، زبانی و منطقه‌ ای در آذربایجان کنونی؛ مخصوصاً از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون– در «رهیافت مدرن» دربارۀ قومیت و ملی گرایی رابیابیم. برای تبیین جریان های سیاسی قومی - ملی یا تحلیل قوم گرایی در آذربایجان، یکی از نظریه‌ های مدل علمی مایکل هشتر یعنی؛ تأثیر گزینش حسابگرانه و عقلانی (با تبیین غیرساختاری) به کار گرفته می شود. نتایج حاصله در این مقاله تأثیر مستقیم شاخص ها و متغیرهای برآمده از نظریۀ «انتخاب عقلانی» یا «اصل موازنۀ فایده» مدل مایکل هشتر در ظهور و تداوم «قوم گرایی» و «ناسیونالیسم در آذربایجان» در سدۀ اخیر را به طور آشکار نمایان می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating The impact of “The -principle‌of benefit balance” on ‌the-appearance and continuation‌ of “Ethnicism in contemporary Iran : A case study of northwest of the country

نویسندگان [English]

  • moharamali erfani 1
  • malek zolghadr 2
  • Mehdi Khoshkhatti 3

1 phd candidates, Department of political science: Tendency to Iran issues, Zanjan Branch, Islamic azad university, Zanjan, Iran

2 Department of political science and ternationa Relations. Zantan Branch, Islamic Azad university, Zantan, Iran

3 Department of political science and international Relations. Zanjan Branch, Islamic Azad university, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The ethnocentric movement (meaning centralism and right-seeking against the ethnocentrism of the dominant ethnic group in Iran) in the form of Turkish nationalism forms an important part of political life in Azerbaijan. In this article, we try to find out the reasons, causes and roots of politicization of cultural, racial, linguistic and regional differences in present-day Azerbaijan; Especially since the Islamic Revolution - in the "modern approach" to ethnicity and nationalism.

the ethnic-national political currents or the analysis of ethnicity in Azerbaijan, one of the theories of Michael Hechter's scientific model is: The effect of arithmetic and rational selection (with non-structural explanation) is used. The results of this article show the direct effect of the indicators and variables derived from the theory of "rational choice" or "principle of balance of benefit" of Hechter's model on the emergence and continuation of "ethnicism" and "nationalism in Azerbaijan" in the last century. The ethnocentric movement (meaning centralism and right-seeking against the ethnocentrism of the dominant ethnic group in Iran) in the form of Turkish nationalism forms an important part of political life in Azerbaijan. In this article, we try to find out the reasons, causes and roots of politicization of cultural, racial, linguistic and regional differences in present-day Azerbaijan; Especially since the Islamic Revolution - in the "modern approach" to ethnicity and nationalism.

the ethnic-national political currents or the analysis of ethnicity in Azerbaijan, one of the theories of Michael Hechter's scientific model is,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance of benefit
  • Ethnicism
  • Nationalism
  • Organizational factors
  • Political Situation