نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، برنامه‌ریزی درسی، واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی به منظور جامعه پذیری سیاسی در دوران انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای) انجام پذیرفت. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گرداوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده‌ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل نخبگان سازمانی و دانشگاهی بودند و برای تعیین نمونه‌، از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده شد. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای در شهر تهران به تعداد 970 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 275 دانش آموز به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته ودر بخش کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تایید قرار گرفت. در بخش کمّی با توجه به سؤال‌های پژوهش از روش‌های کدگذاری نظری، ‌همبستگی پیرسون، و آزمون تی تک نمونه‌ای بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد هدف، محتوا و ارزشیابی به عنوان ابعاد برنامه درسی جامعه پذیری سیاسی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and validating the curriculum model for political socialization during the Islamic revolution (case study: technical and professional students)

نویسندگان [English]

  • Priya Mosayebi Dariani 1
  • Soghra Afkaneh 2
  • Koroush Parsa Moein 2
  • Fattah Nazem 3

1 Islamic Azad University, Rodhen branch

2 Assistant Professor, Educational Sciences, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran

چکیده [English]

The present research was carried out with the aim of designing and validating a curriculum model for political socialization during the Islamic Revolution (case study: technical and professional students). research method according to the purpose, applied; according to the type of data, mixed (qualitative-quantitative) of the exploratory type; According to the time of data collection, it was cross-sectional and according to the method of data collection or the nature and method of the research, it was descriptive. The statistical population of the qualitative part of the research included organizational and academic elites, and non-random sampling method was used to determine the sample. The second group of the statistical population of this research included all the students of technical and professional fields in Tehran, numbering 970 people, and using Cochran's formula and stratified random sampling method, 275 students were selected as the sample size. . To collect research data, semi-structured interviews were used in the qualitative part, and researcher-made questionnaires were used in the quantitative part. The validity and reliability of the instruments were confirmed. In the quantitative part, according to the research questions, theoretical coding methods, Pearson correlation, and sample t-test were used. The results of the research showed that the dimensions of goal, content and evaluation were identified as the dimensions of the political socialization curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • political socialization
  • Islamic revolution
  • Challenging