نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ، تهران، ایران

2 داانشجوی دکتری سیاست دفاعی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

بسیج ملی بزرگ‌ترین اجتماع مردمی در عرصه‌های مختلف می باشد، ازجمله عوامل موثر برای ایجاد بسیج ملی انگیزش می باشد؛ پژوهش حاضر به‌صورت ترکیبی، توصیفی-تحلیلی و بامطالعه میدانی و کتابخانه‌ای؛ بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه افراد موجود در جمهوری اسلامی ایران که دارای توانایی ایفای نقش در مواجه با شرایط لازم برای بسیج ملی را دارند می باشد روش نمونه‌گیری هدفمند و حجم نمونه‌ این پژوهش 100 نفر بود که با استفاده از فرمول محاسبه نمونه برای جوامع نامحدود محاسبه شد،که از این تعداد 25 نفر متخصصین مسائل عمومی در دانشگاه‌ها، 50 نفر مردم عادی و 25 نفر اعضاء بسیج مقاومت انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه با ضریب پایایی آلفای کرون باخ 9/0 بود. در تحلیل داده‌های این تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس و انحراف معیار همچنین آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون t تک گروهی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده نقش مستقیم انگیزش در بسیج ملی می‌باشد؛ همچنین انگیزش در همه ابعاد ایمان ،فرمانبرداری، توکل، شجاعت، استقامت و بصیرت در بسیج ملی دارای سطح معنی‌داری صفر و خطای انحراف میانگین کمتر از 5. می‌باشد که حاکی از آن است که انگیزش می‌تواند در بسیج ملی به میزان چشم‌گیری موثر باشد.که نمونه آن در کمک رسانی مردمی در جنگ تحمیلی و مراسم باشکوه تشییع سردار شهید سلیمانی مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of motivation in national mobilization the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hossein shokohi 1
  • jamal yousefi safapour 2

1 Associate Professor of Strategic Defense Sciences, University of National Defense and Strategic Research Institute, Tehran, Iran

2 phd student of Defense Policy, National Defense and Strategic Research University and Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The National Mobilization is the largest popular community in various fields, among the effective factors for the creation of the National Mobilization is motivation; The present research is combined, descriptive-analytical and with field and library study; Based on the purpose of applied research and based on the nature and method, it is a survey.The statistical population of this research includes all the people in the Islamic Republic of Iran who have the ability to play a role in facing the necessary conditions for national mobilization. The purposeful sampling method and the sample size of this research was 100 people. Calculated, Out of this number, 25 people were experts in public issues in universities, 50 people were ordinary people and 25 people were members of Basij Resistance. Both library and field methods were used to collect the data of this research. The data collection tool of this research was a questionnaire with Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.9.In the data analysis of this research, descriptive statistics including mean, variance and standard deviation as well as inferential statistics including Kolmogorov-Smirnov test and one-group t-test were used. The results of the research show the direct role of motivation in national mobilization;Also, the motivation in all dimensions of faith, obedience, trust, courage, endurance and insight in the national mobilization has a significant level of zero and the error of the average deviation is less than 5, which indicates that the motivation can be significantly effective in the national mobilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • morale
  • mobilization
  • national mobilization